ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

(α). Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο προς το σκοπό:

  1. Έγκριση της λογοδοσίας πάνω στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική διάρκεια της θητεία του, της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  2. Λήψη απόφασης πάνω σε αιτήσεις νέων μελών προς εγγραφή στην δύναμη της Ομοσπονδίας.
  3. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε τρίτο χρόνο.
  4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίτο χρόνο.

(β). Των εργασιών Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αρχαιρεσίες προηγείται η εκλογή Τριμελούς Προεδρείου (Προεδρεύοντος, πρακτικογράφου και βοηθού). Αυτοί που αποτελούν το προεδρείο δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων.

(γ). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να επιληφθεί και άλλων επειγόντων και σοβαρών θεμάτων τα οποία μπορούσαν να τεθούν, ενώπιον αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Νοείται ότι τα θέματα αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από τη ημερομηνία που ορίστηκε για σύγκληση της Συνέλευσης.

Πίσω