ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ –

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

(α). Τις Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας κατ΄ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, οι έκτακτες δε ανάλογα με τα αναφυόμενα διάφορα ζητήματα.

(β). Η Σύγκληση της Τακτικής ή και των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων θα γίνεται με ειδική ειδοποίηση προς τα μέλη 8 τουλάχιστον μέρες πριν τη μέρα της σύγκλησης.  Η ημέρα της ταχυδρομήσεως ή αποστολής με φάξ της σχετικής ειδοποιήσεως και η ημερομηνία η καθοριζόμενη για την Συνέλευση δεν θα υπολογίζονται.  Η ειδοποίηση θα αναφέρει τον τόπο, ημερομηνία, ώρα και τα προς συζήτηση θέματα.

(γ). Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων. Μόλις γίνει απαρτία, η Συνέλευση θα θεωρείται ότι, νόμιμα συνεδριάζει μέχρι αποπεράτωσης του σκοπού για τον οποίο συνεκλήθη, οσαδήποτε μέλη και να παραμείνουν, εκλεγομένου στην ανάγκη και νέου Προέδρου σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης του ήδη υφιστάμενου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, και μετά από παρέλευση μισής ώρας, τα παρευρισκόμενα μέλη αποτελούν απαρτία.

(δ). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός εάν ειδικά προνοείται διαφορετικά.

(ε). Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός εάν δύο μέλη ζητήσουν μυστική ψηφοφορία.

(ζ). Αν υπάρχουν πολλές προτάσεις ουδείς μπορεί να υποστηρίζει περισσότερες  από μια.

(η). Σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, εκτός αν διαφορετικά προνοείται, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει την νικώσα ψήφο.

(θ). Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο πάνω στα επί της ημερήσιας διάταξης αναφερόμενα θέματα.

(ι).  Κατά τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων τα οποία και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, διαβάζονται δε και επικυρώνονται στην επόμενη Συνέλευση με τον τρόπο που θα καθορίζει αυτή.

Πίσω