ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

(α). Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας αποτελείται από τους αντιπροσώπους των μελών και είναι το ανώτερο Όργανο της Ομοσπονδίας, αποφασίζει δε για κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή δεν καλύπτεται από το παρόν Καταστατικό.

(β). Δικαίωμα αντιπροσώπευσης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Από μέρους κάθε μέλους που έχει δικαίωμα αντιπροσώπευσης στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται στις συνελεύσεις δύο κατ΄ ανώτατο όριο εκπρόσωποι αλλά ένας μόνο από αυτούς, που καθορίζεται από την αρχή της Συνέλευσης λαμβάνει τον λόγο και θα δικαιούται να ψηφίζει.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας εν ενεργεία δεν  δικαιούνται να παρευρίσκονται ως αντιπρόσωποι μελών στις Γενικές Συνελεύσεις

(γ). Ουδείς μπορεί να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ως αντιπρόσωπος οποιουδήποτε μέλους χωρίς ειδικό έγγραφο, πληρεξούσιο υπογραμμένο από την τριμελή επιτροπή της ομάδας μέλους που εκπροσωπεί και που κατατίθεται πριν από τις εργασίες κάθε Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εάν στο διάστημα το οποίο μεσολαβεί μεταξύ δύο τακτικών Γενικών Συνελεύσεων οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί να αντικαταστήσει τους αντιπροσώπους  του μπορεί να πράξει τούτο με ειδική έγγραφη ειδοποίηση πριν από κάθε Συνέλευση.

(δ). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός για την έγκριση της λογοδοσίας και των πρακτικών.

(ε). Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τη διμελή Εξελεγκτική Επιτροπή.

(ζ). Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή τούτου εμποδιζομένου ο Αντιπρόεδρος αυτής. Αν και οι δύο εμποδίζονται, τότε προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πίσω