ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

 

ΣΩΜΑΤΑ

 

Τα Σώματα της Ομοσπονδίας είναι τα ακόλουθα:

(α)  Η Γενική Συνέλευση.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) Η εξελεγκτική Επιτροπή.

(δ) Η δικαστική επιτροπή.

Πίσω