ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

 

ΠΟΡΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

Πόροι της Ομοσπονδίας είναι οι ακόλουθοι:

α) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών. Το ύψος των συνδρομών αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συνδρομές τους θα καταβάλλονται πριν από τη έναρξη του εκάστοτε πρωταθλήματος ή αναλόγως του προγράμματος που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Το εφ΄ άπαξ δικαίωμα εγγραφής ως μέλους της Ομοσπονδίας που καθορίζεται σε 200€.

γ) Οι δωρεές, κληροδοτήματα και οι οποιασδήποτε μορφής οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία.

δ) Τα εισοδήματα κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτής.

ε) Το προϊόν από τις επιβαλλόμενες χρηματικές ποινές.

ζ) Οι εισπράξεις από τις υπέρ της Ομοσπονδίας διοργανωμένες ευεργετικές ποδοσφαιρικές ή άλλες  συναντήσεις, γιορτές κ.λ.π.

η) Οποιαδήποτε δικαιώματα πληρωτέα με βάση το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς

θ) Στην περιουσία της Ομοσπονδίας περιλαμβάνεται:

  • Οτιδήποτε ακίνητο κατέχει υπό την απόλυτη κατοχή και κυριότητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
  • Τα έπιπλα των γραφείων
  • Ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων κάθε περιόδου.

ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο να καταθέτει στο όνομα της σε μια από τις στην έδρα της αναγνωρισμένες τράπεζες, την σε μετρητά περιουσία, όταν το ποσόν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.

κ) Οι εισπράξεις από τις συναντήσεις του πρωταθλήματος θα ανήκουν κατά ένα δεύτερο στην Ομοσπονδία και κατά το άλλο δεύτερο στην γηπεδούχο ομάδα.

λ) Ο τελικός Κυπέλλου διοργανώνεται εξ΄ ολοκλήρου από την Ομοσπονδία.

Πίσω