ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

 

ΜΕΛΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 

α) Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας Λάρνακας είναι:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ -  ΚΙΜΩΝΑΣ - Ε.Τ.Υ.Κ. -  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ.

β) Η εγγραφή νέων μελών στην Ομοσπονδία επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής. Το τέλος εγγραφής είναι διακόσια ευρώ (200€).  Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα αναλόγως των επικρατούντων συνθηκών να καθορίζει επιπρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις, τόσο των υφιστάμενων όσο και των νεοεγγραφομένων  μελών.

γ) Κάθε δημόσια αρχή, τμήμα, οργανισμός, υπουργείο ή επαρχία σε διοικήσεις υπουργείων, εταιρεία, επιχείρηση, εργοστάσιο, σύνολο προσώπων που ασκούν όμοιο ελεύθερο επάγγελμα, ή συνένωση οποιονδήποτε από τους πιο πάνω, μπορεί να εγγράφει ως μέλος της Ομοσπονδίας εφόσον συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις της μεθεπόμενης παραγράφου.

δ) Οι θρησκευτικές ομάδες των Λατίνων, Μαρωνιτών, Αρμενίων, Τούρκων, Ελληνοποντίων και άλλων μειονοτήτων μπορούν να εγγραφούν με μια μόνο ομάδα, ως μέλη της Ομοσπονδίας κατόπιν  ειδικής προς τούτο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)

ε) Για την εγγραφή Μέλους στην δύναμη της Ομοσπονδίας απαιτείται η υποβολή έντυπης αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Δήλωση αποδοχής του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας.
  • Δήλωση που να δείχνει την φύση των εργασιών του υποψηφίου μέλους, καθώς και τους υπευθύνους για την Ομοσπονδία εκπροσώπου του (Τριμελή Επιτροπή).
  • Οτιδήποτε άλλο απαιτείται με βάση τους Κανονισμούς ή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Οποιοδήποτε μέλος της Ομοσπονδίας χάνει το δικαίωμα του ως μέλος και διαγράφεται υποχρεωτικά από το μητρώο, από το Διοικητικό συμβούλιο εφόσον συντρέχουν ένα ή περισσότεροι από του πιο κάτω λόγους:

  • Δεν καταβάλλει τις προς την Ομοσπονδία οφειλές του μέσα σ΄ ένα μήνα από την στιγμή που αυτές καθίστανται απαιτητές.
  • Δηλοί εγγράφως παραίτηση ή αποχώρηση από τις τάξεις της Ομοσπονδίας.
  • Αν και εφόσον διαλυθεί.
  • Ύστερα από απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής ή της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περιπτώσεις μη συμμετοχής σε δύο αγώνες πρωταθλήματος ή εφόσον αποχωρήσει η ομάδα του από το πρωτάθλημα προς της λήξης του.

 

Πίσω