ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

 

(β). Εσωτερικός κανονισμός που ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αν τούτο κριθεί αναγκαίο.

(γ). Απαγορεύεται όπως με τις διατάξεις του κανονισμού να επέλθει αλλοίωση της έννοιας των άρθρων του Καταστατικού. 

(δ). Η Ομοσπονδία ασκεί πειθαρχική εξουσία τόσο πάνω στα μέλη της όσο και πάνω στους αθλούμενους που συμμετέχουν στους από αυτή διοργανωμένους ή διεξαγόμενους αγώνες.

Τα όρια των ποινών καθώς και η διαδικασία και οι περιπτώσεις επιβολής τους προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, στους Γενικούς Κανονισμούς και τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Ε.Π.

(ε). Η Ομοσπονδία δεν μπορεί να διαλυθεί αν έστω και πέντε μέλη εξακολουθούν να υπάγονται στην δύναμη της.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Ομοσπονδία θα διαλυόταν, για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία διανέμεται εξίσου στα εναπομείναντα μέλη.

(ζ). Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος Καταστατικού καθώς και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του θα εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΚΟΠ και ΦΙΦΑ.

(η). Απαγορεύεται η προσφυγή Μέλους στα Πολιτικά Δικαστήρια εναντίον απόφασης της Ομοσπονδίας. Κανονισμών ψηφισμάτων ή του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, για όλα τα ζητήματα που ανάγονται στην φύση του αθλήματος. Οποιοσδήποτε παραβάτης αυτής της διάταξης θα υπόκειται σε οριστική διαγραφή από την Ομοσπονδία, ύστερα από απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής.

(θ). Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού καθώς και των Κανονισμών που βασίζονται σ΄ αυτό, επαφίεται στο αγνό αθλητικό πνεύμα στην ανώτερη αθλητική αντίληψη των συμμετεχόντων Μελών.

(ι). Τα διάφορα  πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας διεξάγονται με βάση τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Ε.Π. οι οποίοι ενσωματώνονται στον παρόν Καταστατικό.

(κ). Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης η ασάφειας ή σύγχυσης που δύναται να δημιουργηθεί από την ερμηνεία του παρόντος καταστατικού και κανονισμών ποδοσφαίρου των επαρχιακών Ομοσπονδιών σε σύγκριση ή/και σε συνδυασμό με το Καταστατικό και Κανονισμούς της ΚΟΕΠ τότε θα υπερισχύει το δεύτερο.

Πίσω