ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

 

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

(α). Η Δικαστική εξουσία ασκείται από την Δικαστική Επιτροπή. Διορίζεται επί τριετή θητεία, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β). Αυτή αποτελείται από πέντε μέχρι δέκα μέλη οι οποίοι δεν επιτρέπεται να μετέχουν στην διοίκηση της Ομοσπονδίας. Τρία τουλάχιστον μέλη δέον όπως είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής.

(γ). Η θητεία της Δικαστικής Επιτροπής λήγει με διορισμό της νέας Δικαστικής Επιτροπής.  Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας της Δικαστικής Επιτροπής χηρεύσει οιαδήποτε θέση τότε διορίζεται, εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας της χηρείας, για το υπόλοιπο της θητείας, νέο πρόσωπο από του Διοικητικού Συμβουλίου.      

(δ). Η Δικαστική Επιτροπή είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο και λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Τα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής συνερχόμενα εντός δέκα ημερών από τον διορισμό των εκλέγουν Πρόεδρο, της Δικαστικής.

(ε). Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται την εκδίκαση κάθε υπόθεσης αποστελλομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα που αφορά  την Ομοσπονδία.

Η αλληλογραφία της Δικαστικής Επιτροπής διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τηρουμένου σχετικού Πρωτοκόλλου και αρχείου.

(ζ). Απαρτίαν κατά τις κανονικές συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής θα αποτελούν τουλάχιστον τρία Μέλη, εκ των οποίων οι δύο απαραίτητα να είναι νομικοί.

(η). Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεων και στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, του Προέδρου, την προεδρίαν αναλαμβάνει το αρχαιότερον μέλος της Επιτροπής από τα μέλη που είναι νομικοί.

(θ). Η Δικαστική Επιτροπή οφείλει να εκδώσει την απόφαση της εντός δεκαπέντε ημερών από της λήξεως της ακροαματικής διαδικασίας εκάστης υποθέσεως. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής υπόκεινται σε έφεση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΕΠ εντός 8 ημερών από την γραπτή κοινοποίηση της απόφασης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη και της καταβολής παραβόλου εκ 350 ευρώ.  Σε αντίθετη περίπτωση οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής θεωρούνται αμετάκλητες.

(ι). Η Δικαστική Επιτροπή κέκτηται εξουσίαν όπως ρυθμίζει τα της διαδικασίας των συνεδριάσεων αυτής και τον τρόπον απονομής της δικαιοσύνης.

(κ). Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής θα λαμβάνονται δι’ απλής πλειοψηφίας θα ισχύουν άμα τη εκδόση και απαγγελία των και θα κοινοποιούνται πάραυτα στον Γενικόν Γραμματέα της Ομοσπονδίας προς εκτέλεση.

(λ). Η Δικαστική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) Γνωμοδοτεί επί των υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου τιθεμένων σ’ αυτήν ερωτημάτων επί συγκεκριμένων θεμάτων αφορώντων  υποθέσεις ενώπιον των εν λόγω Σωμάτων.

(β) Εκδικάζει τελεσιδίκως και επιβάλλει ποινές στα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις αυτήν παρεπεμπόμενα – μέλη, τα μέλη της διοικήσεως, τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, Βοηθούς προπονητές, φυσιοθεραπευτές, μαλάκτες, διερμηνείς, ιατρούς των ομάδων, φροντιστές και σε οιονδήποτε άλλο πρόσωπο βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αγώνος τινος τη αδεία του διαιτητού, και τους Παρατηρητές Διαιτησίας δια τα ακόλουθα:

Για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των Κανονισμών, της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων και για αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις αρμοδίων οργάνων της Ομοσπονδίας.

Για παραβάσεις των διεθνών Κανονισμών ΦΙΦΑ και/ή ΟΥΕΦΑ και/ή των διεθνών αθλητικών Κανόνων ΦΙΦΑ και/ή ΟΥΕΦΑ.

Για παραβάσεις της αθλητικής δεοντολογίας.

Για ανοίκειον συμπεριφορά έναντι της Δικαστικής Επιτροπής.

Για δημοσιοποίηση με οποιοδήποτε μέσο μαζικής επικοινωνίας απόψεων του και/ή επικρίσεων του κατά τρόπον ανοίκειο που καθάπτεται και υποσκάπτει το κύρος της Ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε Σώματος ή μέλους Σώματος ή αξιωματούχου της

Για σοβαρές παραβάσεις των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της Ομοσπονδίας ως αυτές περιγράφονται στο άρθρον 1 του παρόντος Καταστατικού.

Για διάπραξη πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή υφ’ οιουδήποτε των αναφερομένων σ το παρόν άρθρον.

Για άρνηση ή αμέλεια ή αδικαιολόγητη μη εμφάνιση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής ή άλλου Σώματος ή οργάνου της Ομοσπονδίας.

(γ) Εκδικάζει τελεσιδίκως και επιβάλλει ποινές σε μέλη κατηγορούμενα ότι μέλος ή μέλη της Διοικήσεως των, ποδοσφαιριστής, ποδοσφαιριστές, προπονητής ή προπονητές ή βοηθοί προπονητού, ιατρό, φυσιοθεραπευτές, μαλάκτες και διερμηνείς, οπαδός ή οπαδοί των δημιούργησαν σοβαρά επεισόδια και/ή συμμετέσχαν σ’ αυτά προ, κατά τη διάρκεια και/ή μετά το τέλος του αγώνα εντός του περιφραγμένου αγωνιστικού χώρου του Σταδίου, επί των κερκίδων ή εις οιονδήποτε μέρος εντός του περιτοιχισμένου χώρου του Σταδίου.

(δ) Γνωμοδοτεί επί οιουδήποτε ζητήματος ερμηνείας του Καταστατικού ή των Κανονισμών το οποίον ήθελε παραπεμφθεί σε αυτήν από τη Γενική Συνέλευση ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Εκδικάζει τις περιπτώσεις διακοπής αγώνος, προς της λήξεως του, περιπτώσεις μη ενάρξεως αγώνος, ως και ενστάσεις ομάδων κατά του κύρους αγώνος, δι’ όσους λόγους επιτρέπονται από τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων, παραπεμπομένας προς αυτήν υπό του Γενικού Γραμματέως της Ομοσπονδίας.
(ζ) Επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές αποβληθέντες του αγωνιστικού χώρου κατά την διάρκεια αγώνων, επισήμων ή φιλικών, ή καταγγελθέντων υπό του διαιτητού ή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πίσω