ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

 

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

(α). Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι 2μελής και έχει τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας. Εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την Γενική Συνέλευση.

(β) Ο Πρόεδρος, ο Γ. Γραμματέας και ο Ταμίας υποχρεώνονται να θέσουν στη διάθεση της όλα τα σχετικά έγραφα, διπλότυπες αποδείξεις και τα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου της.

(γ). Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται να περατώσει το έργο της έγκαιρα προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να συντάξει την έκθεση της την οποία οφείλει να παραδώσει στον Πρόεδρο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

(δ). Αντίγραφο της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής μαζί με αντίγραφο του σχετικού οικονομικού ισολογισμού θα αποστέλλονται προς τα μέλη έγκαιρα πριν να κατατεθούν στην Συνέλευση. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οφείλουν να παρίστανται στην Συνέλευση κατά την κατάθεση της έκθεσης τους.

Πίσω