ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

(α). Ο Πρόεδρος μεριμνά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της Ομοσπονδίας, συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β). Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις, δίδει σε όλους τον λόγο και εφόσον ο ομιλητής εκτρέπεται του θέματος ή της καλής συμπεριφοράς, αφαιρεί τον λόγο από αυτόν.

(γ). Επιτηρεί την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας.

(δ). Υπογράφει κάθε έγγραφο που εξέρχεται, τις ταυτότητες των ποδοσφαιριστών καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων μετά την επικύρωση τους.

(ε).  Σ΄ εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος δικαιούται, κατά την κρίση του και χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνει δαπάνη  που δεν θα υπερβαίνει κάθε φορά τα €100, νοουμένου ότι θα ζητείται έγκριση του Συμβουλίου σε προσεχή συνεδρία αυτού για την δαπάνη που θα γίνει.

(ζ). Έχει τη γενική επίβλεψη και εποπτεία του έμμισθου προσωπικού καθώς και των γραφείων της Ομοσπονδίας.

(η). Στον Πρόεδρο μπορεί να ανατεθούν έκτακτες ειδικές εξουσίες ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

(θ). Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει με τις ίδιες εξουσίες και καθήκοντα.  Ο Αντιπρόεδρος και τον τελευταίο ο Γενικός Γραμματέας ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στο έργο του, όσες δε φορές τον αναπληρώνει ασκεί όλες τις εξουσίες του.       

(ι) Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία υπογράφει όλα τα έγγραφα και μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα εντάλματα πληρωμών, κρατά το αρχείο, την σφραγίδα και τα βιβλία της Ομοσπονδίας και το μητρώο των ποδοσφαιριστών των ομάδων των διαφορών μελών. Φροντίζει για την κανονική λειτουργία των γραφείων της Ομοσπονδίας, παραπέμπει προς την Δικαστική Επιτροπή κάθε ζήτημα της δικαιοδοσίας της, εκτός και αν ειδικά προνοείται διαφορετικά.

(κ). Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά τον Γενικό Γραμματέα και αναπληρώνει αυτό όταν κωλύεται.

(λ). Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της Ομοσπονδίας έναντι  διπλοτύπων αποδείξεων που υπογράφονται από τον ίδιο.

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα τις επιταγές για την ανάληψη των χρημάτων που είναι κατατεθειμένα στις Τράπεζες.

Ενεργεί πληρωμές, δυνάμει ενταλμάτων  υπογραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, έναντι σχετικής απόδειξης.

Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατάει ποσό μεγαλύτερο των 100 ευρώ.  Κάθε περιπλέον ποσόν κατατίθεται στο όνομα της Ομοσπονδίας σε τράπεζα της έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμιακή ανωμαλία καθώς επίσης και για  την πληρωμή την οποία ενέργησε χωρίς απόφαση, γενική ή ειδική, του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δε Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ευθύνονται  για κάθε ένταλμα πληρωμής που εξεδόθη καθ΄ υπέρβαση εξουσίας.

Κρατά λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τον τρόπο που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού και υποβάλλει προς αυτό απολογισμό κάθε χρήσης.

Είναι υποχρεωμένος όποτε καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, να δίδει έκθεση της οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας.

Το οικονομικό έτος της Ομοσπονδίας λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου.

(μ). Ο Οργανωτικός είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και επιμέλεια των διαφόρων εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και για την ομαλή διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων.  Συνεργάζεται δε πάνω σ΄ αυτά τα θέματα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας

(ν). Ο Βοηθός Οργανωτικός βοηθά τον Οργανωτικό και αναπληρώνει αυτόν όταν κωλύεται.

(ξ). Σε περίπτωση ελλιπής ή αντιφατικής διάταξης πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, η αρμόδια αρχή για την λύση του υπό συζήτηση θέματος είναι η Δικαστική Επιτροπή.

Πίσω