ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

(α). Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα Ταμία. Κατ΄ εξαίρεση και όταν τα Μέλη της Ομοσπονδίας είναι περισσότερα των 10, το Συμβούλιο θα είναι μέχρι επταμελές απαρτιζόμενο από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Βοηθό Γενικό Γραμματέα, Ταμία Οργανωτικό και Βοηθό Οργανωτικό.

(β). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση όπου, πέραν των εκλεγέντων,  υπάρχει ισοψηφία υποψηφίων για κενές θέσεις ακολουθεί νέα ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφησάντων. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας ακολουθεί κλήρωση.

(γ). Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν οι ειδικοί αντιπρόσωποι των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Κατ΄ εξαίρεση δίδεται δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και σε πρόσωπα γνωστού κύρους ασχέτως αν δεν είναι ειδικοί αντιπρόσωποι ομάδων. Τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται ψήφο στην Γενική Συνέλευση.

(δ). Κάθε ομάδα Μέλος η οποία δικαιούται ψήφου στην Γενική Συνέλευση προτείνει έναν Ειδικό Αντιπρόσωπο, αυτοί δε συνιστούν το σώμα των Ειδικών Αντιπροσώπων.

(ε). Το σώμα των Ειδικών Αντιπροσώπων εκλέγει από τα μέλη του και από τα πρόσωπα γνωστού κύρους (η τροποποίηση για τα πρόσωπα γνωστού κύρους έχουν ισχύει μόνο σε Ομοσπονδίες που οι ομάδες /μέλη της δεν υπερβαίνουν τις 10) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

(ζ). Τα ονόματα των Ειδικών Αντιπροσώπων ζητούνται από τον Γραμματέα της Ο.Ε.Π. και κοινοποιούνται στις ομάδες /μέλη 15 μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

(η). Η Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να:

  1. Είναι έγγραφη
  2. Προτείνεται από ένα Ειδικό Αντιπρόσωπο, υποστηρίζεται από άλλο και γίνεται αποδεκτή από τον προτεινόμενο. Νοείται ότι οι ομάδες στις οποίες ανήκουν οι ως άνω πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις ταμιακές ή άλλες υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδίας.
  3. Υποβάλλεται προς τον Γραμματέα, τουλάχιστον 8 μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

(θ). Ο Γραμματέας υποχρεούται να κοινοποιήσει στις ομάδες /μέλη τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 3 μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

(ι). Ειδικοί αντιπρόσωποι που προτάθηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν εξελέγησαν, μπορούν να προταθούν για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

(κ). Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν για την Εξελεγκτική Επιτροπή.       

(λ). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει συγχρόνως με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση.

(μ). Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως και πάντοτε μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του και καταρτίζεται σε σώμα.

(ν). Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει στο νέο, με πρωτόκολλο, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο, τα έπιπλα καθώς και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, υπό την απόλυτη κατοχή της Ομοσπονδίας

(ξ). Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε, όταν καλέσει τούτο ο Πρόεδρος ή ζητήσουν την σύγκληση του τρία τουλάχιστον μέλη αυτού.

(ο). Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία αν κατά τις συνεδρίες του τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων.

(π). Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα που ανάγεται στον κύκλο της αρμοδιότητας του και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.

(ρ). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

(σ). Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν προσωπικά ζητήματα και στις οποίες δεν συμμετέχουν οι κρινόμενοι, οπότε είναι μυστικές. Επίσης οι ψηφοφορίες είναι μυστικές όταν ζητήσουν τούτο δύο τουλάχιστον από τα μέλη.

(τ). Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ή του Προεδρεύοντα. Σε ισοψηφία πάνω σε μυστική ψηφοφορία, αυτή επαναλαμβάνεται σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, ο Πρόεδρος δικαιούται να δώσει νικώσα ψήφο.

(υ). Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:

Φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού, των Κανονισμών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της      Δικαστικής Επιτροπής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μορφής, που δεν διαλαμβάνεται στο Καταστατικό ή τους Κανονισμούς, μπορεί να πάρει απόφαση με πλειοψηφία των μελών του υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που ειδικά συγκαλείται μέσα σ΄ ένα μήνα από την ημέρα της απόφασης.

Επιβάλλει τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής.

Αποφασίζει για την σύγκληση εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων

Καταρτίζει Επιτροπές και διορίζει την Δικαστική Επιτροπή.

Διορίζει έμμισθο προσωπικό το αναγκαίο για την λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών της Ομοσπονδίας.

Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων για κάθε χρήση.

Εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις την τροποποίηση του Καταστατικού και των Κανονισμών.

Διοργανώνει τους επισήμους αγώνες της Ομοσπονδίας.

Καταρτίζει ομίλους ή κατηγορίες Πρωταθλημάτων

Παραπέμπει στην Δικαστική Επιτροπή προς εκδίκαση θέματα της αρμοδιότητας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί με ειδοποίηση μέλη της Δικαστικής Επιτροπής σε συνεδρίαση 48 τουλάχιστον ώρες νωρίτερα, τους δε διάδικους δύο τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ώρα της συνεδρίασης. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής φύσεως η ειδοποίηση γίνεται με τηλεγράφημα ή επιστολή ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα.

Παρίσταται στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής με αντιπρόσωπο που λαμβάνει το λόγο και εκτελεί χρέη εισηγητή, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Ορίζει τις τιμές των εισιτηρίων των αγώνων.

Λογοδοτεί προς την Γενική Συνέλευση.

(φ). Ανακηρύσσει ως δωρητές αυτούς που προσφέρουν προς την Ομοσπονδία σε είδος ή χρήμα €1000 και άνω, ως ευεργέτες αυτούς που προσφέρουν προς την Ομοσπονδία σε είδος ή χρήμα €2000 και άνω και ως μεγάλους ευεργέτες αυτούς που προσφέρουν προς την Ομοσπονδία σε είδος ή σε χρήμα 4000€ και άνω.  Θα τηρείται ειδικό βιβλίο στο γραφείο της Ομοσπονδίας των δωρητών, ευεργετών, μεγάλων ευεργετών και επίτιμων μελών.

(χ). Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα, από τρεις τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει από το αξίωμα του.  Κατ’ εξαίρεση και εφ’ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι οι απουσίες είναι δικαιολογημένες το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διατηρήσει το μέλος του με ομόφωνη απόφαση.  

(ψ). Σε περίπτωση χηρείας της θέσης οποιουδήποτε αξιωματούχου  για οποιοδήποτε λόγο, την θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει κατά σειρά κατάταξης ένας από τους επιλαχόντες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο αξιωματούχο από το σώμα των Ειδικών Αντιπροσώπων. Και στις δύο περιπτώσεις η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου

(ω). Για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά κρατεί ο Γενικός Γραμματέας ή οποιοσδήποτε άλλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και καθορίζει τον τρόπο επικύρωσης τούτων.

Σε περίπτωση κατά την οποία ομάδα μέλος της Ομοσπονδίας αποχωρήσει ο εκλελεγμένος αντιπρόσωπος της στο Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον  ο ίδιος το επιθυμεί παραμένει στην θέση του μέχρι την λήξη της θητείας του.
Πίσω