ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

(α). Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, εμποδιζομένου δε τούτου, από τον Αντιπρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή όποτε ήθελε ζητηθεί τούτο γραπτώς από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Η σύγκληση κατ΄ αυτόν τον τρόπο έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δε ημερήσια διάταξη πρέπει να περιλαμβάνει περιοριστικά μόνο στα στην αίτηση αναφερόμενα θέματα, τα οποία πρέπει απαραίτητα να εμπίπτούν μέσα στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

(β). Για την λήψη έγκυρης απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού ή των Κανονισμών απαιτούνται τα τρία τέταρτα (3/4/) των ψήφων από τους παρευρισκομένους. Για την τελική εγκυρότητα της απόφασης, χρειάζεται έγκριση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου.

(γ). Τροποποιήσεις του Καταστατικού ή των Γενικών Κανονισμών δεν θα αναθεωρούνται και εισηγήσεις για τροποποίηση που δεν γίνονται δεκτές δεν θα επανεξετάζονται πριν από την παρέλευση τουλάχιστον, ενός έτους από την ληφθείσα προηγουμένως  απόφαση, εκτός ύστερα από απόφαση των (4/5) των παρόντων στην Καταστατική Γενική Συνέλευση μελών. Ουδεμία τροποποίηση της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνει παρά μόνο με απόφαση των (4/5) των παρόντων στην Καταστατική Γενική Συνέλευση μελών και με την έγκριση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου.

Πίσω