ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

 

Οι αγώνες των πρωταθλημάτων διεξάγονται σε γήπεδα εγκεκριμένα για αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Όταν υπάρχει αδυναμία εξασφάλισης γηπέδου, η ομάδα υποχρεούται ν΄ αποδεχθεί το από την Ομοσπονδία ορισθησόμενο γήπεδο. Σ΄ αυτή την περίπτωση η ομάδα αυτή αποκτά την ιδιότητα της γηπεδούχου και υπέχει τις εν γένι υποχρεώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όπως ορίζει αγώνες σε άλλα γήπεδα, ένα και εφόσον κατά την κρίση του συντρέχουν προς τούτο ειδικοί λόγοι.

Σε περίπτωση που το γήπεδο θεωρηθεί κατάλληλο από τον διαιτητή αλλά δεν το παραχωρεί ή δεν το εξασφαλίζει η γηπεδούχος ομάδα για οποιονδήποτε λόγο τότε η γηπεδούχος ομάδα μηδενίζεται, εκτός και αν ειδοποιηθεί έγκαιρα  ήτοι 24 ώρες πριν τον αγώνα η Ομοσπονδία για να διευθετήσει άλλο γήπεδο για διεξαγωγή του αγώνα.
Πίσω