ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

 

Η Ομοσπονδία μπορεί να δημιουργήσει Σύνδεσμο Διαιτητών. Τα μέλη τούτου θα έχουν αυτοδύναμο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έρχεται σε άμεση επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για όλα τα προβλήματα που απασχολούν το Σύνδεσμο Διαιτητών της Ομοσπονδίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας καταρτίζει πίνακα ονομάτων διαιτητών οι οποίοι πρέπει πασιφανώς να παρέχουν τα αναγκαία προσόντα ικανότητας και αμεροληψίας για την διεξαγωγή κάποιου αγώνα.  Εξαιρούνται οι εκπρόσωποι, προπονητές και ποδοσφαιριστές των ομάδων μελών της Ομοσπονδίας καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της Δικαστικής Επιτροπής.

Οι διαιτητές υπόκεινται στον έλεγχο της Δικαστικής Επιτροπής για τις εκάστοτε διαιτησίες τους και τιμωρούνται σε περίπτωση φανερής μεροληψίας ή καταφανούς ανικανότητας με αποκλεισμό μέχρι ενός έτους ή και με άλλη ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρούνται με οριστική διαγραφή από τον πίνακα διαιτητών.

α. Διαιτητές των αγώνων πρωταθλημάτων καθορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας η οποία απαρτίζεται από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο γνωστού κύρους, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών.

β. Αν δεν υπάρχει Σύνδεσμος Διαιτητών τούτους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ανάθεση καθηκόντων διαιτητή ή επόπτη γραμμών σε διαιτητές αποκλεισμένους ή τιμωρημένους και γενικά σε πρόσωπα που διατελούν κάτω από οποιαδήποτε ποινή ή εξαίρεση, απαγορεύεται.

Καμιά ένσταση δεν είναι επιτρεπτή εναντίον του ορισμού διαιτητή ή επόπτη γραμμών, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Πίσω