ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

 

Η χρονική περίοδος μέσα στην οποία μπορεί να διεξάγονται και λήγουν οι αγώνες όλων των ανωτέρω Πρωταθλημάτων ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας οι δε ημερομηνίες των συναντήσεων και η σειρά τους καθορίζεται είτε με κλήρο είτε με άλλο τρόπο.

Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος λόγω αναβολής ή διακοπής ή τελεσίδικης απόφασης για ακύρωση, θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλη ημερομηνία χωρίς δυνατότητας οποιασδήποτε ένστασης.

Η αθλητική περίοδος για την Ομοσπονδία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 1η Ιουνίου του επόμενου έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την ποδοσφαιρική περίοδο, αν θεωρηθεί τούτο αναγκαίο, ύστερα από έγκριση της ΚΟΕΠ.

Πίσω