ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

(α.) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 8 άτομα, 2 από κάθε τοπική Ομοσπονδία και τα οποία  θα εκλέγονται από τις ίδιες τις Τοπικές Ομοσπονδίες.  Κάθε Τοπική Ομοσπονδία που διαθέτει και 2η κατηγορία τότε έχει το δικαίωμα ακόμη ενός (1) αντιπροσώπου από την κατηγορία αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ.  Νοουμένου ότι η 2η κατηγορία απαραιτήτως έχει 8 ομάδες.  Σε περίπτωση που υπάρξει διάλυση της δεύτερης κατηγορίας ο αντιπρόσωπος αυτής της κατηγορίας απομακρύνεται.

(β) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από την στιγμή που θα καταρτιστεί σε σώμα.  Ο καταρτισμός γίνεται δια ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η διαδικασία ψηφοφορίας θα καθορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρία του.  Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών του ως προς την ακολουθητέα διαδικασία θα γίνεται ψηφοφορία δια ανάταση χειρός μεταξύ των μελών τα οποία θα αποφασίσουν δια απλής πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την εκλογή οποιουδήποτε αξιωματούχου κατά την διάρκεια της κατάρτισης σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν και πάλι προκύψει ισοψηφία η εκλογή αποφασίζεται  δια κλήρου.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας, Ταμίας, Αναπληρωτής Ταμίας, Οργανωτικός, Αναπληρωτής Οργανωτικός. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα μέσα σε 8 ημέρες μετά την λήξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί: α) βιβλίο πρακτικών, β) βιβλίο και ημερολόγιο ταμείου, γ) βιβλίο περιουσίας, δ) βιβλίο δραστηριοτήτων, ε) ημερολόγιο και φακέλους εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

(ε)Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικώς κάθε μήνα και εκτάκτως οποτε ήθελε παραστεί ανάγκη ή ζητηθεί υπό τα 2/5 των μελών του.

(ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων πέντε (5) μελών του.

(η) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια ψηφοφορίας και κατα πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει την νικώσαν ψήφο.

(θ)Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσίαζε αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς ή τέσσερις στο σύνολο συνεδρίες εκπίπτει του αξιώματος του κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Την θέση του καταλαμβάνει έτερον πρόσωπον της αυτής τοπικής Ομοσπονδίας, καθοριζόμενον από αυτή.  Κατ’ εξαίρεση, και εφ’ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι οι απουσίες είναι δικαιολογημένες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διατηρήσει το μέλος του με ομόφωνη απόφαση του.   

(ι) Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΠ ήθελε αποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ομοσπονδίας στην οποία ανήκει, τούτο δεν συνεπάγεται και την αποβολή του εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΠ.  Στην προκειμένη περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:

(κ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ομοσπονδίας αναφέρει εντός 10 ημερών τους λόγους της αποβολής του μέλους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ η οποία εντός 15 ημερών υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΕΠ η οποία θα αποφασίσει τελικώς επί του θέματος, ήτοι εάν θα παραμείνει ή όχι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΠ. Νοείται ότι η προαναφερθείσα διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση όπου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΠ δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ομοσπονδίας αλλά αντιπρόσωπος ομάδας μέλους και αποβάλλεται από την Ομοσπονδία για οιονδήποτε λόγο.

(λ) Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η γενικότερη διοίκηση της ΚΟΕΠ επί τη βάσει του καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως και η μελέτη και εφαρμογή κάθε μέτρου δια την προαγωγή των σκοπών του παρόντος Καταστατικού.

Σε περίπτωση κατά την οποία ομάδα μέλος της Ομοσπονδίας αποχωρήσει ο εκλελεγμένος αντιπρόσωπος της στο Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί παραμένει στην θέση του μέχρι την λήξη της θητείας του.

Πίσω