ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

(α) Την Γενική Συνέλευση της ΚΟΕΠ αποτελούν οι αντιπρόσωποι των Τοπικών Ομοσπονδιών, μελών της. Έκαστη Τοπική Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται στην Γενική Συνέλευση με:

i. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της

ii. ένα αντιπρόσωπο για κάθε 3 ομάδες μέλη της.

(β) Τις γενικές συνελεύσεις καλεί ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ΚΟΕΠ.  Η ταχτική Γενική Συνέλευση καλείται άπαξ καθ’ έκαστον έτος, οι Έκτακτες δε αναλόγως των αναφυομένων ζητημάτων.  Η σύγκλιση της Τακτικής ή και των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων θα γίνεται δι’ ειδικής ειδοποιήσεως προς τα Μέλη έξι τουλάχιστον ημέρες προς της ημέρας της συγκλήσεως, όταν πρόκειται περί Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, και οκτώ τουλάχιστον ημέρες όταν πρόκειται περί εκτάκτων.  Η ημέρα της ταχυδρομήσεως ή αποστολής με τέλεφαξ, της σχετικής ειδοποιήσεως και η ημερομηνία η καθοριζόμενη δια την Συνέλευση δεν θα υπολογίζονται.  Η ειδοποίηση θα αναφέρει τον τόπο, ημερομηνία, ώραν συνεδριάσεως και τα προς συζήτηση θέματα.       

(γ) Νοείται ότι σε περίπτωση που οι ομάδες μέλη διαιρεθούν δια 3 και υπάρχει υπόλοιπο 2 η Ομοσπονδία δικαιούται ακόμη έναν αντιπρόσωπο.

Κάθε Τοπική Ομοσπονδία γνωστοποιεί προς το Δ.Σ. της ΚΟΕΠ τους αντιπροσώπους της τρεις μέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση ή την Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση. Η αντιπροσώπευση είναι τριετής με δικαίωμα αντικατάστασης.

(δ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία παρισταμένων των μισών πλέον ενός του συνόλου των μελών της. Εάν δεν υπάρχει απαρτία τα παρόντα μέλη της Συνέλευσης προβαίνουν στην λήψη αποφάσεων οι οποίες καθίστανται ισχυρές μόνο δια της επικυρώσεως των από την πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών μελών της ΚΟΕΠ.  Νοείται ότι απαρτία σε ΄Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση, της οποίας σκοπός είναι η έγκριση νέων άρθρων ή τροποποίηση υφισταμένων άρθρων ή τροποποίηση υφιστάμενων άρθρων του Καταστατικού ή των Κανονισμών, θα είναι τα 4/5 του συνολικού αριθμού των μελών της Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης όσα δηλαδή απαιτούνται σαν κατώτατο όριο ψήφου για την έγκριση των νέων άρθρων ή τροποποίηση υφιστάμενων. 

(ε) Αποφάσεις αναφορικά με την ακολουθητέα διαδικασία της Συνέλευσης είναι εκτελεστές άνευ επικυρώσεως.

(ζ) Το προεδρείο της Συνελεύσεως είναι διμελές αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

(η)Η ψηφοφορία γίνεται δι΄ ανατάσεως του χεριού, δι΄ ονομαστικής κλήσεως ή δια ψηφοδελτίων μυστικών εφ΄ όσον ζητήσουν τούτο το 1/3 των μελών.

(θ) Όλες οι αποφάσεις της συνελεύσεως, εξαιρούμενης της έγκρισης νέων άρθρων ή τροποποίησης υφιστάμενων, λαμβάνονται δια απλής πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

(i). Επί προσωπικών ζητημάτων ή εν γένει ζητημάτων εμπιστοσύνης, η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική..

(κ). Στην περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΠ θα έχει την νικώσα ψήφο.

(λ). Η Ετήσια Γενική Συνέλευση έχει την ανωτάτη εποπτεία των υποθέσεων της ΚΟΕΠ. Αποφασίζει για την έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

(μ). Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη και επίσημους Προέδρους. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή ρυθμίζεται από το καταστατικό ή των ενώπιον αυτής ψηφιζομένων ειδικών κανονισμών.

(ν). Η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του  Σεπτεμβρίου, ο δε τόπος σύγκλησης θα ορίζεται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση εκ περιτροπής σε κάθε επαρχία.

Πίσω