ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Τα σώματα της ΚΟΕΠ είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

δ) Η Δικαστική Επιτροπή

Πίσω