ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ/ΜΕΛΟΥΣ

 

(α) Οι υπό την ΚΟΕΠ Ομοσπονδίες χάνουν την ιδιότητα του μέλους και διαγράφονται υποχρεωτικά από το Μητρώο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ όσον συντρέχουν ένας οι περισσότεροι των ακολούθων λόγων:  

i. Δια της εγγράφου δηλώσεως παραίτησης ή αποχώρησης από τις τάξεις της Ομοσπονδίας.

ii.  Σε περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής.

Εάν Ομοσπονδία μέλος δεν καταβάλει την ετήσια της συνδρομή μέχρι τέλος Οκτωβρίου εκάστου έτους καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του μηνός Νοεμβρίου όπως πράξει τούτο, αν δε μετά παρέλευση δύο μηνών από την ημερομηνία της προσκλήσεως και πάλι δεν καταβάλει αύτην διαγράφεται εκ του μητρώου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

iii. Άμα τη διάλυση της Ομοσπονδίας/μέλους.

iv. Σε περίπτωση διαγραφής του δυνάμει αποφάσεως της Δικαστικής Επιτροπής ή της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ή άλλου αρμόδιου Δικαστικού Οργάνου της Πολιτείας.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διαγράφονται:

i. Εάν παύσουν ν΄ ακολουθούν τους σκοπούς του άρθρου 1 του παρόντος     Καταστατικού.

i.i. Εάν παραβούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή των Κανονισμών.

i.i.i.  Εάν αποδειχθούν ανάξιες να αποτελούν μέλη της ΚΟΕΠ.

iv. Στην περίπτωση αδράνειας και μη ενεργού δράσεως σε μια ποδοσφαιρική περίοδο.

γ) Σε περίπτωση μειώσεως του αριθμού των ομάδων μελών των κάτω των πέντε (5).

(δ) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαγραφόμενης Ομοσπονδίας στην περίπτωση της παραγράφου α (iii) του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται συμμετοχή στις Διοικήσεις άλλων Ομοσπονδιών, κατά την ίδια περίοδο.

Πίσω