ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

(α) Νέα μέλη της ΚΟΕΠ δύναται να γίνουν εγκεκριμένες Επαρχιακές Ομοσπονδίες οι οποίες   έχουν στην δύναμη τους τουλάχιστον 8 ομάδες μέλη και τελούν αποδεδειγμένως πρωτάθλημα καθε έτος.

(β) Την εισδοχή νέου μέλους στην ΚΟΕΠ αποφασίζει η Γενική Συνέλευση δια πλειοψηφίας του συνόλου των παρόντων μελών της. Η ενδιαφερόμενη Ομοσπονδία υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο αρκούντως αιτιολογημένη ένα μήνα προ της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσης. Τούτο δε υποβάλλει την αίτηση στην Γενική Συνέλευση μαζί με τα πορίσματα της έρευνας που υποχρεούται να διενεργήσει αναφορικά με την εν λόγω αίτηση..

(γ) Μαζί με την αίτηση της η Ομοσπονδία υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ακόλουθα:
i.  Έγγραφη δήλωση αποδοχής του κοινού Τοπικού Καταστατικού μετά των
εσωτερικών του κανονισμών και κανονισμών πρωταθλημάτων.

ii. Έγγραφη δήλωση ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και κανονισμών.

iii  Κατάλογο των αποτελούντων την Ομοσπονδία ομάδων-μελών.

iv.  Ονομαστικό κατάλογο του Διοικητικού Συμβουλίου.

v. Ονοματεπώνυμο των αντιπροσώπων της στην ΚΟΕΠ.

Οι Ομοσπονδίες μέλη της ΚΟΕΠ διατηρούν την αυτοτέλεια τους υποχρεωμένες μόνο να τηρούν το Καταστατικό της ΚΟΕΠ και των υπό της Γενικής Συνέλευσης ψηφιζομένων κανονισμών.

(δ) Η ΚΟΕΠ ενεργεί εξ  ονόματος όλων των μελών της.

Πίσω