ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 28ον

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ειδικούς κανονισμούς δια την διεξαγωγή των υπό της ΚΟΕΠ διοργανωμένων πρωταθλημάτων ή αγώνων.

Πίσω