ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 27ον

 

Για κάθε ζήτημα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού αποφασίζει τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση κατ΄ απόλυτον πλειοψηφία.

Πίσω