ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 24ον

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 

Η Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται ν΄ απονείμει τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου ή Επίτιμου μέλους σε πρόσωπα διακεκριμένα, ενδιαφερόμενα υπέρ του ποδοσφαίρου, τα οποία εκ του αξιώματος ή των έργων των προσφέρουν ή δύνανται να προσφέρουν εις την Συνομοσπονδία ηθική ή υλική αγωγή ή άλλως προσήγαγον τους σκοπούς αυτής.

Πίσω