ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 23ον

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

 

(α) Όλες υπό την ΚΟΕΠ Ομοσπονδίες υποχρεούνται να υποβάλουν σε αυτήν εις διπλούν και μέχρι τέλος Οκτωβρίου εκάστους έτους:

  1. Οικονομικό απολογισμό και διοικητική λογοδοσία λήξαντος έτους
  2. Περιουσιακή κατάσταση αυτών.
  3. Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους.
  4. Πάσα μεταβολή η αλλαγή στην διοίκηση τους.

(β) Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού οφείλει εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου εκάστου έτους να υποβάλει προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού έκθεση επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το λήξαν έτος, οικονομικό απολογισμό, περιουσιακή κατάσταση, προϋπολογισμό,  προϋπολογισμό νέου αθλητικού έτους και πάσα μεταβολή επελθούσα εις την Διοικήση της ΚΟΕΠ.

Πίσω