ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 21ον

 

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

(α). Η Δικαστική εξουσία της ΚΟΕΠ ασκείται υπό της Δικαστικής Επιτροπής. Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΠ διορίζεται επί τριετή θητεία, η Δικαστική Επιτροπή.

(β). Αυτή αποτελείται εκ πέντε τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών άτινα δεν επιτρέπεται να μετέχουσι της διοικήσεως Ομοσπονδιών υπαγομένων εις της ΚΟΕΠ. Τρία τουλάχιστον μέλη δέον όπως είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής.

(γ). Η θητεία της Δικαστικής Επιτροπής λήγει με τον διορισμό της νέας Δικαστικής Επιτροπής.  Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας της Δικαστικής Επιτροπής χηρεύσει οιαδήποτε θέση τότε διορίζεται, εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας της χηρείας, δια το υπόλοιπον της θητείας, νέον πρόσωπον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.       

(δ). Η Δικαστική Επιτροπή είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο και λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Τα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής συνερχόμενα εντός δέκα ημερών από τον διορισμό των εκλέγουν Πρόεδρο της Δικαστικής.

(ε). Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται την εκδίκαση κάθε υπόθεσης αποστελλομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι΄ άπαντα τα αφορώντα την ΚΟΕΠ. Η Δικαστική Επιτροπή εκδικάζει επίσης εφέσεις κατ΄ αποφάσεων των τοπικών δικαστικών Επιτροπών εκάστης επαρχίας.  Λειτουργεί δε ως πρωτοβάθμιο όργανο σε ενστάσεις κατά του κύρους αγώνων των πρωταθλημάτων πρωταθλητριών, δευτεραθλητριών, κυπελλούχων και μικτών αγώνων πόλεων της ΚΟΕΠ. 

(ζ). Απαρτία κατά τις κανονικές συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής θα αποτελούν τουλάχιστον τρία Μέλη.  Σε κάθε περίπτωση δύο τουλάχιστον μέλη θα πρέπει να είναι νομικοί.

(η). Η αλληλογραφία της Δικαστικής Επιτροπής διενεργείται από το γραφείο της ΚΟΕΠ τηρούμενου σχετικού πρωτόκολλου και αρχείου.

(θ). Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεων και στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, του Προέδρου, την προεδρίαν αναλαμβάνει το αρχαιότερον μέλος της επιτροπής από τα μέλη που είναι νομικοί.

(ι). Η Δικαστική Επιτροπή οφείλει να εκδώσει την απόφαση της εντός δεκαπέντε ημερών από της λήξεως της ακροαματικής διαδικασίας εκάστης υποθέσεως  . Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι αμετάκλητες και τελεσίδικες..

(κ). Η Δικαστική Επιτροπή κέκτηται εξουσίαν όπως ρυθμίζει τα της διαδικασίας των συνεδριάσεων αυτής και τον τρόπον απονομής της δικαιοσύνης.

(λ). Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, θα ισχύουν άμα τη έκδοση και απαγγελία των και θα κοινοποιούνται πάραυτα στον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας προς εκτέλεση.

(μ). Η Δικαστική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) Γνωμοδοτεί επί των υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου τιθεμένων σ’ αυτήν ερωτημάτων επί συγκεκριμένων θεμάτων αφορώντων  υποθέσεις ενώπιον των εν λόγω Σωμάτων.

(β) Εκδικάζει τελεσιδίκως και επιβάλλει ποινές στα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις αυτήν παρεπεμπόμενα – μέλη, τα μέλη της διοικήσεως των μελών της, τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, Βοηθούς προπονητές, φυσιοθεραπευτές, μαλάκτες, διερμηνείς, ιατρούς των ομάδων, φροντιστές και εις οιονδήποτε άλλο πρόσωπο βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αγώνος τινος τη αδεία του διαιτητού, και τους Παρατηρητές Διαιτησίας δια τα ακόλουθα:

i. Για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των Κανονισμών, της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων και για αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις αρμοδίων οργάνων της Ομοσπονδίας.

ii. Για παραβάσεις των διεθνών Κανονισμών ΦΙΦΑ και/ή ΟΥΕΦΑ και/ή των διεθνών αθλητικών Κανόνων ΦΙΦΑ και/ή ΟΥΕΦΑ.

iii. Για παραβάσεις της αθλητικής δεοντολογίας.

iv. Για ανοίκειον συμπεριφορά έναντι της Δικαστικής Επιτροπής.

v. Για δημοσιοποίηση με οποιοδήποτε μέσο μαζικής επικοινωνίας απόψεων του και/ή επικρίσεων του κατά τρόπο ανοίκειο που καθάπτεται και υποσκάπτει το κύρος της Ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε Σώματος ή μέλους Σώματος ή αξιωματούχου της.

vi. Για σοβαρές παραβάσεις των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της Ομοσπονδίας ως αυτές  περιγράφονται στο άρθρον 1 του παρόντος Καταστατικού.

vii. Για διάπραξη πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστού υφ’ οιουδήποτε των αναφερομένων  στο παρόν άρθρο.

viii. Για άρνηση ή αμέλεια ή αδικαιολόγητη μη εμφάνιση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής ή άλλου Σώματος ή οργάνου της Ομπσπονδίας.

(γ) Εκδικάζει τελεσιδίκως και επιβάλλει ποινές σε μέλη κατηγορούμενα ότι μέλος ή μέλη της Διοικήσεως των ποδοσφαιριστής, ποδοσφαιριστές, προπονητής ή προπονητές ή βοηθοί προπονητού, ιατροί, φυσιοθεραπευτές, μαλάκτες και διερμηνείς, οπαδός ή οπαδοί των δημιούργησαν σοβαρά επεισόδια και/ή συμμετέσχαν σ’αυτά προ, κατά τη διάρκεια και/ή μετά το τέλος του αγώνα εντός του περιφραγμένου αγωνιστικού χώρου του Σταδίου, επί των κερκίδων ή εις οιονδήποτε μέρος εντός του περιτοιχισμένου χώρου του Σταδίου.

(δ) Γνωμοδοτεί επί οιουδήποτε ζητήματος, ερμηνείας του Καταστατικού ή των Κανονισμών το οποίον ήθελε παραπεμφθεί σε αυτήν από της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Εκδικάζει τις περιπτώσεις διακοπής αγώνος προ της λήξεως του, περιπτώσεις μη ενάρξεως αγώνος, ως και ενστάσεις ομάδων κατά του κύρους αγώνος, δι’ όσους λόγους επιτρέπονται δια των Κανονισμών Πρωταθλημάτων, παραπεμπομένες προς αυτήν υπό του Γενικού Γραμματέως της Ομοσπονδίας.

(ζ) Επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές αποβληθέντες του αγωνιστικού χώρου κατά την διάρκεια αγώνων, επισήμων ή φιλικών, ή καταγγελθέντες από τον διαιτητή ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πίσω