ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 20ον

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

(α). Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ δύναται να εκλέγει Επιτροπές, εκάστης τούτων αποτελούμενης υπό τριών μέχρι πέντε μελών με σκοπό την μελέτη, προαγωγή τεχνικών προβλημάτων και υποβολή εισηγήσεων προς επίλυση τούτων.

(β). Ο Πρόεδρος εκάστης Τεχνικής Επιτροπής ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΠ εκ των μελών αυτού και είναι εισηγητής πάσης αποφάσεως αυτής προς τούτο. Ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής εκλέγονται πρόσωπα κατέχοντα ποδοσφαιρικά ζητήματα μεταξύ επιστημόνων και μη εν ενεργεία ποδοσφαιριστών. Η θητεία των μελών της Τεχνικής επιτροπής είναι ετήσια.

(γ). Παν μέλος της τεχνικής Επιτροπής απουσιάζον δις συνεχώς εκ των συνεδριάσεων της αδικαιολογήτως αντικαθίσταται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τη προτάσει του Προέδρου.

(δ). Οι Επιτροπές ευρίσκονται εν απαρτία παρόντων του ½ των μελών αυτής μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αντικαταστάτης αυτού.

(ε). Οι Τεχνικές Επιτροπές τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων των οι δε απόψεις και εισηγήσεις των δεν είναι υποχρεωτικές δια το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ.
(ζ). Ο Πρόεδρος  και Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕΠ δύνανται να παρίστανται εις τας συνεδριάσεις των Τεχνικών επιτροπών άνευ ψήφου.

Πίσω