ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

 

ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσλαμβάνεται το αναγκαίο έμμισθο προσωπικό για την διεξαγωγή της υπηρεσίας της ΚΟΕΠ.

Πίσω