ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 

(α) Εκτελεί κάθε είσπραξη, εκδίδει το οικείο διπλότυπο εισπράξεως και υλοποιεί κάθε πληρωμή δυνάμει εντάλματος υπογραμμένου από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.  Τηρεί βιβλίο ταμείου και κάθε άλλο βοηθητικό υλικό.

(β) Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά δια τα εμπεπιστευμένα εις αυτόν χρήματα. Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρεί ο βοηθός ταμία. Τα στο Ταμείο βρισκόμενα χρήματα όταν υπερβαίνουν τα £50.00 κατατίθενται σε Τράπεζα της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πίσω