ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

(α). Ο Γ. Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία της ΚΟΕΠ, υπογράφει μετά του Προέδρου τα σχετικά έγγραφα και πρακτικά και έχει την εν γένει επίβλεψη και εποπτεία των γραφείων.

(β). Ειδικότερα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων τακτικών και εκτάκτων και τα  μητρώα των μελών

(γ). Γενικώς αναλαμβάνει κάθε υπηρεσία που ανατίθεται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει δε επίσης την ευθύνη για την φύλαξη όλων των ειδών της Γραμματείας.

Πίσω