ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

(α). Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και διευθύνει τις εργασίες αυτών σύμφωνα με το Καταστατικό, υπογράφει τα επικυρωμένα πρακτικά αυτών, επιμελείται την εκτέλεση των οικείων αποφάσεων και συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις.

(β). Ο Πρόεδρος μετά του Ταμία παραλαμβάνουν επ΄ ονόματι της ΚΟΕΠ κάθε ποσόν υπό τρίτων υπέρ της ΚΟΕΠ κατατιθεμένου σε Τράπεζα και υπογράφουν την σχετική απόδειξη παραλαβής, απαραιτήτως όμως κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί καθ΄ όλα αυτού τα δικαιώματα ο κατά τον καταρτισμό του Διοικητικού Συμβουλίου εις Σώμα Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Πίσω