ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

 

ΓΗΠΕΔΑ

 

  1. Γήπεδο αγώνα μπορεί να χαρακτηρισθεί αντικανονικό μόνο πριν από την έναρξη του αγώνα εάν οι κύριες γραμμές αυτού (του κέντρου, της επανορθωτικής περιοχής, της περιοχής τέρματος, των πλαγίων ή των τερμάτων) δεν έχουν χαραχθεί καθόλου.
  2. Αν και ορισμένα γήπεδα των ομάδων μας δυνατό να μη ανταποκρίνονται ως προς τις διαστάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς περί γηπέδων, εντούτοις αυτά πρέπει να θεωρούνται κανονικά καθότι η απόκτηση μεγαλύτερου γηπέδου από τις ομάδες μας είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη.
  3. Για τη δυνατότητα τέλεσης ή όχι κάποιου αγώνα λόγω αντικανονικότητας γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο διαιτητής, οι δε διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεώνονται όπως συμμορφωθούν προς την απόφαση του, δικαιούνται όμως στην διατύπωση ένστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σχετικό άρθρο.
  4. Οι διαιτητές οφείλουν να αναγράφουν στο φύλλο αγώνα κάθε αντικανονικότητα την οποία θα διαπιστώσουν, σε περίπτωση δε κατά την οποία αποβάλλεται ένσταση να παραθέτουν και τις δικές τους παρατηρήσεις.
Πίσω