ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

 

  1. Οι διαιτητές των αγώνων για μεν τα Επαρχιακά Πρωταθλήματα ορίζονται με βάση τους κανονισμούς κάθε μιας τοπικής Ομοσπονδίας, για δε τα    Παγκύπρια από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ.
  2. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του ορισθέντος διαιτητή οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να υποδείξουν διαιτητή από τους τυχόν παρευρισκομένους στο γήπεδο διαιτητές, στην απουσία αυτών ένα από τους φιλάθλους. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο διαιτητής του αγώνα ορίζεται  με κλήρο από τα ως άνω πρόσωπα. Στην κληρωτίδα μπαίνουν τα ονόματα των προσώπων τα οποία υποδεικνύουν οι ομάδες και τα οποία επιθυμούν να διαιτητεύσουν. Τα ίδια ισχύουν και για τους επόπτες. Άρνηση οποιασδήποτε ομάδας να συμμορφωθεί με την ως άνω διαδικασία, τα υποδεικνυόμενα από την αντίπαλη ομάδα πρόσωπα αναλαμβάνουν την διαιτησία του αγώνα. Καμιά ένσταση δεν είναι επιτρεπτή  κατά τον ορισμό διαιτητή ή επόπτη γραμμών που έγινε σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
  3. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες δικαιούνται, κάθε φορά που κατά την κρίση τους ο διαιτητής που ανέλαβε τη διαιτησία αγώνα τους εξεπλήρωσε τα καθήκοντα του πλημμελώς, να αναφέρουν τούτο εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο παραπέμπει την υπόθεση στην Δικαστική Επιτροπή το ταχύτερο.
  4. Οι εν λόγω αναφορές πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένα γεγονότα και αποκλειστικά σε παραβάσεις των Διεθνών Κανονισμών του παιγνιδιού ή των πρωταθλημάτων, αυτοί δε που τις υποβάλλουν, πρέπει να μην επεκτείνονται σε κρίσεις και σχόλια κατά του Διαιτητή.
Πίσω