ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

 

 1. Απαγορεύεται η εγγραφή ως ημέτερου ποδοσφαιριστή στην δύναμη ομάδας μέλους κάθε Ομοσπονδίας, μέλους της ΚΟΕΠ, εκτός αν ο εν λόγω ποδοσφαιριστής εργάζεται επί πλήρους βάσης (FULL TIME) στο μέλος. Νοείται ότι οι μερικώς εργαζόμενοι (PART TIME) σε μέλος αποκλείονται. Τέτοιοι είναι π.χ. τα μέλη συνεργατικών ιδρυμάτων, μέτοχοι τραπεζικών οργανισμών, πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών κ.λ.π.
 2. Σε περίπτωση  που ένας ποδοσφαιριστής εργάζεται επί πλήρους βάσης σε  περισσότερο από ένα μέλος θα δικαιούται να εγγραφεί ως ημέτερος μόνο στην ομάδα του ενός μέλους, που θα είναι χρονολογικά ο αρχαιότερος εργοδότης του.
 3. Αν, ο αρχαιότερος εργοδότης δεν συμμετέχει σε ομάδα ως μέλος  Ομοσπονδίας μέλους της ΚΟΕΠ τότε ο ποδοσφαιριστής μπορεί να  εγγραφεί ως ημέτερος από τον άλλο εργοδότη.
 4. Νοείται ότι αν ο αρχαιότερος εργοδότης δεν επιθυμεί να εγγράψει τον ποδοσφαιριστή ως ημέτερο τότε μπορεί ο ποδοσφαιριστής να εγγραφεί ως ημέτερος από τον άλλον εργοδότη /μέλος, αφού εξασφαλίσει την έγγραφη συγκατάθεση του αρχαιότερου εργοδότη.
 5. Στις περιπτώσεις που μέλος της Ομοσπονδίας δεν αποτελεί ξεχωριστή         νομική οντότητα που διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά         απαρτίζεται είτε από ιδιώτες, επαγγελματίες, μέλη θρησκευτικής  ομάδας         ή άλλα ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα, ημέτερος μπορεί να εγγραφεί όπου αυτό τυγχάνει εφαρμογής, ποδοσφαιριστής ο οποίος αποδεδειγμένα ασχολείται επί πλήρους βάσης (FULL TIME), με τις επαγγελματικές δραστηριότητες τέτοιου μέλους, ή ανήκει στη συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα.
 6. Οποιαδήποτε δήλωση συγκατάθεση από μέρους ομάδας/μέλους Ομοσπονδίας, μέλους της ΚΟΕΠ, για την εγγραφή ημέτερου ποδοσφαιριστή που δεν πληρεί όλες τις αναφερόμενες στον παρόν άρθρο προϋποθέσεις είναι απαράδεκτες και θα θεωρούνται εξ΄ υπαρχής άκυρες.
 7. (Ι) Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η εγγραφή ως ημετέρων «Εποχιακών  Υπαλλήλων» νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οι εν λόγω υπάλληλοι ευρίσκονται στην υπηρεσία της ομάδας /μέλους.

  (ΙΙ) Σε περίπτωση που «εποχιακός υπάλληλος» απολυθεί από την υπηρεσία της ομάδας/ μέλους κατά την περίοδο που εκδόθηκε το δελτίο ταυτότητας δικαιούται όπως συνεχίσει να αγωνίζεται ως ημέτερος νοουμένου ότι κατά τα δύο έτη που προηγήθηκαν της ημερομηνίας απόλυσης του θα έχει συμπληρώσει 6μηνη τουλάχιστον υπηρεσία ανά έτος (σύνολο 12 μήνες) στην ίδια ομάδα/ μέλος.

  (ΙΙΙ) Τέτοιοι ποδοσφαιριστές δικαιούνται επανεγγραφής ως ημέτεροι νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία επανεγγραφής τους είναι στην υπηρεσία της ομάδας /μέλους. Σε περίπτωση απόλυσης θα ισχύσουν ότι και στην παράγραφο (ΙΙ)

 8. Εάν ποδοσφαιριστής κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου καταστεί ξένος ως προς τις επαγγελματικές δραστηριότητες ομάδας/ μέλους της        Ομοσπονδίας δικαιούται να αγωνίζεται σαν ξένος στην ομάδα εάν αυτή δεν  έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο των ξένων ποδοσφαιριστών που καθορίζεται κάθε αγωνιστική περίοδο από το τοπικό Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε Τοπικής Ομοσπονδίας ή εάν είναι συμπληρωμένοι οι ξένοι να αντικαταστήσει κάποιο ξένο ποδοσφαιριστή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4 (7).
 9. Κανένας δεν μπορεί να ανήκει στη δύναμη περισσοτέρων από μιας ομάδας  μέλους κάθε Επαρχιακής Ομοσπονδίας ή στη δύναμη άλλη Επαρχιακής Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας.
 10. Έκαστη ομάδα δικαιούται να εγγράψει και διατηρεί αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές εφόσον έχουν άδεια παραμονής και εργασίας την Κύπρο με οποιοδήποτε εργοδότη, τηρουμένων των περιορισμών για τους ποδοσφαιριστές του αγροτικού και τους ξένους ποδοσφαιριστές.

  Νοείται ότι για την εγγραφή και έκδοση ταυτοτήτων των πιο πάνω ποδοσφαιριστών θα παρουσιάζεται στην Ομοσπονδία νόμιμη άδεια παραμονής και σύμβαση εργασίας από τον εργοδότη του και θα αγωνίζεται ενόσω εξακολουθεί να τον δηλώνει η ομάδα του.  Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αξιολογούνται υπό το ίδιο καθεστώς με τους κύπριους ποδοσφαιριστές.
Πίσω