ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

 

 1. Εγγραφή ποδοσφαιριστή είναι η για πρώτη φορά στα μητρώα της Ομοσπονδίας (ΚΟΕΠ) καταχώρηση του ύστερα από αίτηση του ιδίου υπέρ κάποιας ομάδας μέλους ενώ ταυτόχρονα δηλώνει εγγράφως την συγκατάθεση του για να συμπεριληφθεί στην δύναμη της πάνω σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ.

 2. Στα πρωταθλήματα συμμετέχουν μόνο δεόντως εγγεγραμμένοι στην δύναμη της Ομοσπονδίας ποδοσφαιριστές σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών.

 3. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής να λάβει μέρος σε αγώνες οποιωνδήποτε Πρωταθλημάτων των παρόντων Κανονισμών αν δεν έχει Δελτίο Υγείας.

 4. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής να λάβει μέρος σε αγώνες οποιωνδήποτε Πρωταθλημάτων των παρόντων κανονισμών κατά τη διάρκεια της ίδια περιόδου με δύο (2) διαφορετικές  ομάδες

 5. Ποδοσφαιριστής θεωρείται ότι αγωνίσθηκε εφόσον έλαβε μέρος στον αγώνα, δεν θεωρείται ότι αγωνίσθηκε αν γράφτηκε μόνο στο Φ.Α. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αρχίζουν τον αγώνα να φαίνονται ευδιάκριτα στο Φ.Α. δια της αναγραφής του ονοματεπώνυμου τους και του αριθμού της φανέλας τους και δια της κυκλικής γραφής γύρω από τον αριθμό της φανέλας των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών.  Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ως αλλαγή θα φαίνονται δια της αναγραφής του ονόματος τους και του αριθμού της φανέλας τους στο  πίσω μέρος του φύλλου αγώνος.  Νοείται ότι αποκλειστικά αρμόδιοι για τα πιο πάνω είναι οι διαγωνιζόμενες ομάδες.

 6.  Παράβαση των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται στην απώλεια του αγώνα εφόσον κανονικά υποβληθεί ένσταση σε βάρος της παραβάτιδας ομάδας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στους κανονισμούς για την καταχώρηση ένστασης. 

 7. Η εγγραφή ποδοσφαιριστών ημέτερων ή ξένων  (ο όρος ξένος ποδοσφαιριστής έχει την έννοια που του δίδεται από τους παρόντες κανονισμούς), εφ’ όσον αυτή δεν αποτελεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού που μια ομάδα δικαιούται να εγγράψει στην δύναμη της, μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο.

  Νοείται ότι ποδοσφαιριστής ο οποίος εγγράφεται σε μια ομάδα αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της ομάδας του, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο τέλεσης της εγγραφής, επτά (7) μέρες μετά την εγγραφή του.

  Η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ημέτερου  ή ξένου μπορεί να λάβει χώραν προγενέστερα της ημερομηνίας της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος.  Κάθε ομάδα δικαιούται να αντικαταστήσει απεριόριστο αριθμό ποδοσφαιριστών.

  Ποδοσφαιριστής ο οποίος αντικαθιστά άλλον αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της ομάδας του οι οποίοι λαμβάνουν χώρα από της ενάρξεως του δευτέρου γύρου και μετά.

  Νοείται ότι από την έναρξη του δεύτερου γύρου και μετά, οι ομάδες έχουν δικαίωμα να προβούν μόνο σε νέες εγγραφές ποδοσφαιριστών ημέτερων ή ξένων.

  Οι νεοεγγραφήσαντες ποδοσφαιριστές αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην ομάδα τους εντός 7 ημερών από την ημέρα εγγραφής τους και νοουμένου ότι εγγραφούν και στον σχετικό κατάλογο της ομάδας τους.

  Η αντικατάσταση ξένου ποδοσφαιριστή προϋποθέτει την εξασφάλιση της υπογραφής του και της εγγράφως δηλωμένης επιθυμίας του αναφορικά με την ομάδα στην οποία θέλει να αγωνίζεται.  Η διαδικασία αντικατάστασης θα γίνεται από τις ομάδες εγγράφως.      

 8. Αν ποδοσφαιριστής που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο μιας ομάδας δεν αγωνίστηκε σε αυτήν και εάν η ομάδα του τον παραχωρεί δικαιούται μεταγραφή σ΄ άλλη ομάδα νοουμένου ότι η ομάδα που θα τον ζητήσει δεν έχει συμπληρωμένο τον αριθμό παικτών που δικαιούται.  Νοείται ότι ο ποδοσφαιριστής αποχτά δικαίωμα συμμετοχής από την πρώτην αγωνιστική του δεύτερου γύρου.

 9. Αναφορικά με την εγγραφή εκδίδεται ειδικό έντυπο δελτίο το αργότερο μέσα σε 7 μέρες από την κατάθεση της αίτησης που καλείται δελτίο ταυτότητας και φέρει την υπογραφή του Πρόεδρου και του Γενικού Γραμματέα της ΚΟΕΠ καθώς επίσης και την φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου του ποδοσφαιριστή, και την επωνυμία του μέλους στην δύναμη του οποίου ανήκει. Ο ποδοσφαιριστής που εγγράφεται κατ΄ αυτό τον τρόπο μπορεί να αγωνίζεται 7 μέρες μετά την λήψη της αίτησης του προς εγγραφή, αν βέβαια η ταυτότητα εκδίδεται κατά την διάρκεια των από την Ομοσπονδία διοργανωμένων Πρωταθλημάτων.  Η διαδικασία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση δελτίου ταυτότητας στην ΚΟΕΠ βαρύνει αποκλειστικά την ενδιαφερόμενη ομάδα.

  Κάθε ταυτότητα που δεν ανταποκρίνεται στις πιο πάνω πρόνοιες, θεωρείται άκυρη.

  Ποδοσφαιριστής που υποβάλλει αίτηση που περιέχει ψευδή δήλωση θα τιμωρείται με αποκλεισμό από πέντε μέχρι είκοσι αγώνες πρωταθλήματος, σύμφωνα με απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, καθώς επίσης και από κάθε ενδιάμεσο φιλικό αγώνα.

 10. Για κάθε δελτίο ταυτότητας ή για κάθε αντίγραφο, το οποίο εκδίδεται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του πρωτότυπου, καθώς και για κάθε μεταγραφή, θα καταβάλλεται στο Ταμείο της Ομοσπονδίας χρηματικό δικαίώμα το οποίο θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 11. Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποδεδειγμένα παραβαίνει το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς κατά τρόπο συστηματικό και κακόπιστο, ή όποιος επανειλημμένα βρίσκεται ένοχος σοβαρής και κατάφωρης αντιαθλητικής διαγωγής υπόκειται σε οριστική διαγραφή από το Μητρώο της Ομοσπονδίας κατόπιν απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 12. Ποινές εναντίον ποδοσφαιριστών που επιβλήθηκαν ή θα επιβληθούν από άλλες Επαρχιακές Ομοσπονδίες, θα είναι σεβαστές από τη μέρα της κοινοποίησης τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός εάν τούτο αποφασίσει διαφορετικά.

 13. Ποδοσφαιριστής ανήκει στην δύναμη της ομάδας μέλους εφόσον η ομάδα αρχικά συγκατατέθηκε στην εγγραφή του, θα εξακολουθεί δε να ανήκει  στην ίδια ομάδα έστω και αν δεν είναι εγγεγραμμένος στον εκάστοτε κατάλογο των δηλωμένων ποδοσφαιριστών.

 14. Τα μέλη είναι υπόχρεα να καταρτίζουν τις ομάδες τους κατά τους επίσημους αγώνες σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς  τόσο της Ομοσπονδίας τους όσο και της ΚΟΕΠ μόνο από ποδοσφαιριστές εγγεγραμμένους στην δύναμη τους και στην Ομοσπονδία και κατόχους δελτίου ταυτότητας. Όλες οι ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα πρέπει να καταθέσουν στον Γ. Γραμματέα της Τοπικής Ομοσπονδίας τουλάχιστον 5 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κατάλογο ονομάτων των ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, αυτών που αγωνίζονται στο αγροτικό καθώς επίσης και τον αριθμό των ξένων ποδοσφαιριστών, που θα αποφασίζεται κάθε χρόνο από την ετήσια Γενική Συνέλευση της κάθε τοπικής Ομοσπονδίας.  Νοείται ότι κάθε τοπική Ομοσπονδία θα κοινοποιεί την απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ.  Ο Γ. Γραμματέας θα αποστέλλει τον αρχικό κατάλογο στην ΚΟΕΠ για μηχανογράφηση.  Ο κατάλογος των ποδοσφαιριστών της κάθε ομάδας καταρτίζεται πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και ενημερώνεται κατά την διάρκεια αυτής για τυχόν συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις ή διαγραφές την ίδια μέρα που αυτές συντελούνται.  Σημειώνεται δε ότι όλες οι εγγραφές και αφαιρέσεις ποδοσφαιριστών από τους καταλόγους πρέπει να γίνονται πάντοτε με επιστολή και η κάθε ομάδα θα έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί το κατάλογο κάθε άλλης ομάδας όποτε το επιθυμήσει.

  Ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο της ομάδας του, η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική και η ομάδα του μηδενίζεται εφ’ όσον υποβληθεί ένσταση.

  Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται μια ομάδα να καταθέσει στα γραφεία της ΚΟΕΠ πέραν από τον αρχικό κατάλογο.

Πίσω