ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 24ον

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΝΕΡΣΗΣ (ΝΤΟΠΙΝΓΚ)

 

 1. Η προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών και η γνησιότητα των αποτελεσμάτων των αγώνων ποδοσφαίρου, διασφαλίζεται με εργαστηριακό έλεγχο ντόπιγκ των ποδοσφαιριστών που γίνεται σε αναγνωρισμένο Κέντρο του Εξωτερικού ή Εσωτερικού.
 2. Οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται έλεγχο όπτεδήποτε τους ζητηθεί και όπουδήποτε.  Σε περίπτωση άρνησης τους, στερούνται από την Δικαστική Επιτροπή το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αγώνες για ένα χρόνο και σε περίπτωση υποτροπής για 3 χρόνια.
 3. Απαγορεύεται η χρήση σε ποδοσφαιριστή η λήψη από αυτόν, κάθε ουσίας που μπορεί μα επιφέρει τεχνητη μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας (ντόπιγκ) καθώς και η χρήση κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα από τον ``Ο Περί της Σύμβασης Αντιντόπιγκ (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 των εκάστοτε απαγορευμένων ουσιών σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ καταλόγους της ΦΙΦΑ, ΟΥΕΦΑ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) του Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο Ν. 29/77 ως ετροποποιήθει και του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154.

  Τα κανναβοειδή όπως αυτά περιγράφονται στις απαγορευμένες ουσίες των καταλόγων της ΦΙΦΑ ή/και ΟΥΕΦΑ ή/και στις απαγορευμένες υπό ορισμένες προυποθέσεις ουσίες στον κατάλογο της ΔΟΕ, εμπίπτουν στις απαγορευμένες ουσίες, για σκοπούς των παρόντων Κανονισμών.

  Για διαπίστωση τυχόν λήψης απαγορευμένων ουσιών ως ανωτέρω περιγράφονται θα διεξάγεται έλεγχος ντόπιγκ δια της λήψης ούρων ως εις τους παρόντες κανονισμούς αναφέρεται.

 4. Απαγορεύεται η χορήγηση σε αγωνιζόμενο ή η λήψη από αυτόν οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου ντόπιγκ ακόμη και αν χορηγηθεί ή λήφθηκε για θεραπευτικό σκοπό για οποιαδήποτε νόσο.

  Η λήψη οποιασδήποτε ουσίας για θεραπευτικούς σκοπούς γνωστοποιείται αμελητι από τον γιατρό του Σωματείου ή άλλο εντεταλμένο εκπρόσωπο με την συμπλήρωση ιατρικού δελτίου στο οποίο μεταξύ άλλων θα αναφέρεται το είδος, η δοσολογία, ο χρόνος και η διάρκεια λήψης οπιασδήποτε ουσίας έχει χρησιμοποιηθεί για θεραπευτική αγωγή του ποδοσφαιριστή.  Η γνωστοποίηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αποδεικτικά ιατρικά έγγραφα από γιατρό ή γιατρούς που ασκούν με άδεια την ιατρική.

 5. Η εξακρίβωση χρήσης απαγορευμένης μεθόδου ή ανεύρεσης απαγορευμένης ουσίας στον οργανισμό ποδοσφαιριστού αποτελεί ντόπιγκ επιφέροντας τις ποινές που προβλέπονται στους παρόντες Κανονισμούς.
 6. α.   Ο έλεγχος ντόπιγκ ποδοσφαιριστών δυνατόν να διενεργείται σε έναν ή περισσότερους αγώνες κάθε αγωνιστικής οποιουδήποτε πρωταθλήματος της ΚΟΕΠ καθώς και σε αγώνες κάθε φάσεως (Προκριματικής, Προημιτελικής, Ημιτελικής και Τελικής) του Κυπέλλου.  Είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχου ντόπιγκ και σε άλλους αγώνες των παραπάνω διοργανώσεων καθώς και των άλλων Πρωταθλημάτων Ποδοσφαίρου, υστερα από απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του ΚΟΑ σε συνεννόηση με την ΚΟΕΠ.

  β. Για τον καθορισμό των αγώνων της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται κλήρωση δύο (2) ημέρες πριν από την τέλεση των αγώνων.  Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα Δικαιοδοτικά Όργανα που εδρεύουν στον ΚΟΑ.  Το αποτέλεσμα της κλήρωσης είναι απόρρητο, γνωστοποιείται σε έγγραφα μόνο στην αρμόδια Επιτροπή η οποία προετοιμάζει έγκαιρα στην διαδικασία μετακίνησης της ομάδας δειγματολειψίας.

  Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον ΚΟΑ.  Σαν δαπάνες θεωρούνται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και αποζημίωσης της ομάδας δειγματοληψίας, καθώς επίσης και η αξία μεταφοράς, ανάλυσης των δειγμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγαία για τον έλεγχο ντόπιγκ.

 7. α. Η ομάδα δειγματοληψίας αποτελείται από τον υπεύθυνο ελέγχου ντόπιγκ για το συγκεκριμένο αγώνα και από δύο δειγματολήπτες οι οποίοι ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή.  Ο υπεύθυνος ελέγχου δια του Παρατηρητού, 5΄ πριν από την έναρξη του αγώνα γνωστοποιεί στους εκπρόσωπους των δύο ομάδων τη διενέργεια ελέγψου ντόπιγκ και τους παραδίδει δύο ιατρικά πιστοποιητικά.  Οι ποδοσφαιριστές των διαγονιζομένων ομάδων (τακτικοί και αναπληρωματικοί) οφείλουν να παραμείνουν στο γήπεδο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης και τυχόν υπόδειξης των ποδοσφαιριστών που υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις αυτών των Κανονισμών να υποβληθούν σε έλεγχο ντόπιγκ.  Οι γιατροί (ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο ή ο αθλητής) των δύο ομάδων υποχρεούνται να αναγράψουν στον ειδικό χώρο των Πιστοποιητικών αυτών, κάθε φάρμακο ή ένδειξη θεραπείας και τη δοσολογία που έχει χρησιμοποιηθεί από καθένα ποδοσφαιριστή, να υπογράφουν για την πιστοποίηση του περιεχομένου και τα παραδίδουν στον υπεύθυνο ελέγχου ντόπιγκ.

  β.  Οι ποδοσφαιριστές που θα κληρωθούν ή θα υποδειχθούν από τον εκπρόσωπο της αντίπαλης ομάδας (παρ. β, γ) για έλεγχο ντόπιγκ, σημειώνονται υποχρεωτικά από τον Διαιτητή στο Φύλλο Αγώνα (στήλη παρατηρήσεων).  Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας αμέσως μετά την κλήρωση, υποχρεούται να παραλάβει από τον υπεύθυνο ελέγχου το έντυπο ``ελέγχου ντόπιγκ το οποίο εκδίδεται εις τετραπλούν.  Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας υποχρεούται να συμπληρώσει στο έντυπο για τον έλεγχο τα εξής στοιχεία:

  • Το ονοματεπώνυμο του ποδοσφαιριστή.
  • Τον αριθμό της φανέλας που αγωνίστηκε και τον αριθμό του δελτίου αθλητικής ιδιότητας, και
  • Φάρμακα που δήλωσε ο γιατρός της ομάδας του ότι έχει χρησιμοποιήσει ο ποδοσφαιριστής.

  Ο υπεύθυνος ελέγχου συμπληρώνει στα ίδια έντυπα:

  • Την ημέρα και την ώρα λήξης του αγώνα.
  • Την ώρα προσέλευσης του ποδοσφαιριστή για εξέταση.
  • Την ώρα που ούρησε.
  • Τον κωδικό αριθμό δείγματος ``Α`` και ``Β``.
  • Την ποσότητα των ούρων.
  • Την άρνηση ή αδυναμία για έλεγχο.
  • Την διοργάνωση, και
  • Οτιδήποτε άλλο ήθελε θεωρήσει απαραίτητο.

  Το έντυπο υπογράφεται από τον ποδοσφαιριστή ή τον εκπρόσωπο της ομάδας του και τον υπεύθυνο ελέγχου ντόπιγκ.

  γ. Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής υποχρεούται να προσέλθει στην ειδική αίθουσα ελέγχου και να παραμείνει εκέι συνεχώς εώς όπου υπάρξει αρκετή ποσότητα ούρων, περίπου 100 ml, για τον έλεγχο.

  Στο διάστημα της αναμονής του στην αίθουσα ο ποδοσφαιριστής μπορεί να καταναλώσει αναψυκτικά της αρεσκείας του, από εμφιαλωμένα μπουκάλια τα οποία του δίνει ο υπεύθυνος ελέγχου και τα οποία αποσφραγίζει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.  Στην αίθουσα μπορούν να παραστούν, εκτός από τους ποδοσφαιριστές που θα εξετασθούν και την ομάδα δειγματοληψίας οι γιατροί και οι εκπρόσωποι των ομάδων και ο παρατηρητής του αγώνα.  Κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στη διαδικασία ελέγχου, από την ώρα έναρξης μέχρι την λήξη της.

  δ. Η επιτροπή ελέγχου ντόπιγκ επεξηγεί στον ποδοσφαιριστή τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.  Η σημερινή διαδικασία που ακολουθείται στην Κύπρο και είναι κοινή με άλλες χώρες του εξωτερικού είναι εκείνη της χρήσης των envopack η οποία διασφαλίζει το απόρρητο και αδιάβλητο της διαδικασίας λήψεως και μεταφοράς των δειγμάτων.

  Ο ποδοσφαιριστής και ο εκπρόσωπος της ομάδας έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν αν οι υποδοχείς είναι καλά σφραγισμένοι αν χαράχθηκε καλά ο κωδικός αριθμός και αν η επικάλυψη του είναι ασφαλής.  Ο υπεύθυνος ελέγχου στη συνέχεια, αφού έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του εντύπου ``έλεγχος ντόπιγκ``, όπως αυτά αναφέρονται πιο πάνω, με την παρουσία του ποδοσφαιριστή και του εκπροσώπου  της ομάδας αναγράφει στο έντυπο που προορίζεται για το εργαστήριο και στο πρωτότυπο, τον κωδικό αριθμό.

  Στα έντυπα ``ελέγχου ντόπιγκ`` εκτός από αυτό που προορίζεται για το εργαστήριο ελέγχου, αναγράφεται ρητά ότι η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία, τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις του απόρρητου, ότι το σύνολο των ενεργειών έγινε με την παρουσία των προβλεπομένων προσώπων και η τυχόν άρνηση του ποδοσφαιριστή να παραδώσει δείγμα για εξέταση.

  Ο υπεύθυνος ελέγχου, ο ποδοσφαιριστής, ο εκπρόσωπος της ομάδας του και ο Παρατηρητής του αγώνα υπογράφουν το έντυπο ``ελέγχου ντόπιγκ``, με την υπογραφή τους δε επιβεβαιώνουν όλα τα στοιχεία του εντύπου και δηλώνουν ότι ο έλεγχος έγινε κανονικά σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.  Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας θα πάρει αντίγραφο.  Το αντίγραφο αποστέλλεται για ανάλυση στο αναγνωρισμένο Εργαστήριο Ελέγχου Ντόπιγκ.  Ο υπεύθυνος ελέγχου επιμελείται για την ασφαλή μεταφορά των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του εξωτερικού.

 8. α. Η παρουσία μιας ουσίας από εκείνες που αναφέρονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Θεωρείται θετική, όταν οι παράμετροί της είναι παρόμοιες με τις παραμέτρους προτύπου ουσίας, εφαρμοζόμενης σε κάθε περίπτωση και της διάταξης του άρθρου 5 των παρόντων Κανονισμών.

  β. Δικαίωμα εισόδου στο Εργαστήριο ντόπιγκ έχουν μόνο το επιστημονικό και παρασκευαστικό προσωπικό του Εργαστηρίου.  Η είσοδος σε τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται ρητά, εκτός αν συντρέχει ειδικός και αιτιολογημένος λόγος,  αλλά πάντοτε ύστερα από άδεια του υπεύθυνου προϊσταμένου του Εργαστηρίου.  Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε μέλος του επιστημονικού και παρασκευαστικού προσωπικού του εργαστηρίου της ομάδας ελέγχου και κάθε άλλο που έχει σχέση με τη διαδικασία ελέγχου ντόπιγκ ή με οποιαδήποτε μορφή παροχής κάθε πληροφορίας σε σχέση με τον έλεγχο ντόπιγκ, που θεωρείται ``άκρως απόρρητος``, μέχρι την ανάλυση και του δείγματος ``Β``.  Η παράβαση αυτή αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.
 9. α. Εάν η ανάλυση του ``Α`` δείγματος είναι θετική, τότε ο προϊστάμενος του Εργαστηρίου Ελέγχου ενημερώνει την Εθνική Επιτροπή Αντιντόπιγκ του ΚΟΑ για το θετικό αποτέλεσμα καθώς επίσης και για τα επιστημονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα αυτό.

  Στην συνέχεια καλούνται ο εκπρόσωπος της ΚΟΕΠ και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αντιντόπιγκ και συντάσσει Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφουν όλοι οι παραπάνω παρευρισκόμενοι.  Η σχετική γνωμάτευση για το αποτέλεσμα της εξέτασης του δείγματος παραδίδεται σε καθένα από τους παρευρισκόμενους και ένα αποστέλλεται στον Πρόεδρο του ΚΟΑ.

  Ο εκπρόσωπος της ΚΟΕΠ μέσα σε 48 ώρες από την υπογραφή της γνωμάτευσης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει έγγραφα το αποτέλεσμα στη Διοίκηση της ομάδας που ανήκει ο ποδοσφαιριστής Αυτόματα αυτός θεωρείται παραπεμφθείς στη Δικαστική Επιτροπή και τίθεται αυτόματα σε αδράνεια απέχοντας από κάθε αθλητική εκδήλωση της Ομοσπονδίας μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης από το αρμόδιο όργανο της Ομοσπονδίας και εκτίσεως οποιασδήποτε ποινής η οποία ήθελε επιβληθεί.

  Η ενδιαφερόμενη ομάδα και ο ποδοσφαιριστής, μέσα σε 48 ώρες από τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος σ’ αυτούς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με έγγραφο τους από την ΚΟΕΠ που το υποβάλλουν μέσα στην ίδια προθεσμία, την εξέταση του δείγματος ``Β`` (αντιδείγματος).  Εάν περάσει η προθεσμία αυτή, τότε θεωρείται ότι η ενδιαφερόμενη ομάδα ή ο ποδοσφαιριστής αποδέχονται ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα.

  Η διαπίστωση της αντιστοιχίας του κωδικού αριθμού του δείγματος ``Β`` με το αντίστοιχο του δείγματος ``Α``, γίνεται παρουσία του Προέδρου της αρμόδιας Επιτροπής του ΚΟΑ, του υπεύθυνου ελέγχου ντόπιγκ, του εκπρόσωπου της ΚΟΕΠ και του εκπρόσωπου της ομάδας ή του ποδοσφαιριστή και υπογράφεται σχετικό Πρωτόκολλο.

  Κατόπιν παραδίδεται το δείγμα ``Β`` (ανίδειγμα) για αποστολή στο εγκεκριμένο εργαστήριο που διενήργησε τον πρώτο έλεγχο.

  β. Η ανάλυση του αντιδείγματος ``Β`` των ούρων του ποδοσφαιριστή που βρέθηκαν θετικά, γίνεται το ταχύτερο δυνατόν και εφόσον είναι εφικτό μέσα σε τρείς ημέρες, από τη λήψη του εγγράφου της ενδιαφερόμενης ομάδας ή του ποδοσφαιριστή προς την ΚΟΕΠ με το οποίο ζητούν την εξέταση του αντιδείγματος, στο ίδιο εργαστήριο που έγινε η εξέταση του πρώτου δείγματος με την παρουσία ή δυνατόν του υπευθύνου ελέγχου ντόπιγκ του εκπρόσωπου της διοργανώτριας, οι οποίοι με πρεκτικό που συνάσσεται, βεβαιώνουν το ανέπαφο της συσκευασίας καθώς επίσης και το αποτέλεσμα.

  γ. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης του δείγματος ``Β`` συντάσσεται από τον Προιστάμενο του εργαστηρίου ελέγχου γνωμάτευση που περιέχει την ουσία που βρέθηκε και όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 7 (δ) των παρόντων.

  Η γνωμάτευση αυτή υπογράφεται από όλους που παρευρέθηκαν κατά την εξέταση του αντιδείγματος, γνωστοποιείται δε με ικανοποίηση στην ΚΟΕΠ, στην αρμόδια επιτροπή Αντιντόπιγκ του ΚΟΑ και στον Πρόεδρο του ΚΟΑ.  Κατά του αποτελέσματος του αντιδείγματος, δεν επιτρέπεται ανταπόδειξη ή οποιαδήποτε αμφισβήτηση σε σχέση με την διαδικασία ελέγχου ή τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο.

  δ. Η ανακοίνωση ενός θετικού αποτελέσματος γίνεται μόνον από τον εκπρόσωπο της ΚΟΕΠ και μέσα σε τρείς (3) ημέρες από τη γνωστοποίηση ποτυ ορίζεται στην παράγραφο (γ) αυτού του άρθρου.

 10. Ο έλεγχος ντόπιγκ γίνεται για λογαριασμό της ΚΟΕΠ η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη τόσο απέναντι στις ομάδες που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα και τους ποδοσφαιριστές τους,  όσο και απέναντι σε κάθε τρίτο για τις δικαστικές συνέπειες που μπορεί ν’ ακολουθήσουν.
 11. Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε ποινική δίωξη που προβλέπει ο σχετικός Νόμος αν από τον έλεγχο προκύψει λήψη απαγορευμένων ουσιών από ποδοσφαιριστή, με απόφαση της Δικαστικής της ΚΟΕΠ επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μέχρι δύο (2) χρόνια από κάθε επίσιμο και φιλικό αγώνα και ταυτόχρονα ανακαλείται για χρόνο ίσο με την ποινή το δελτίο της Αθλητικής ιδιότητας του.

  Αν από τον έλεγχο και του ``Β`` δείγματος προκύψει λήψη απαγορευμένων ουσιών από έναν ποδοσφαιριστή και αποδειχθεί ότι η ομάδα τελούσε εν γνώση της πράξης η εάν και οι δύο ποδοσφαιριστές που κληρώνονται προκύψει ότι έλαβαν απαγορευμένες ουσίες, τότε και στις δύο περιπτώσεις στην ομάδα που ανήκει ο ποδοσφαιριστής ή οι ποδοσφαιριστές επιβάλλεται από τα ίδια όργανα χρηματική ποινή.                

  α. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται οριστική διαγραφή του ποδοσφαιριστή από το μητρώο ποδοσφαιριστών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

  β. Ο χορηγός που υποκινεί τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής.

  γ. Σε φυσικά πρόσωπα που έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αθλητική ιδιότητα και καταδικάστηκαν αμετάκλητα για παραβάσεις των παρόντων κανονισμών επιβάλλεται από τη Δικαστική Επιτροπή στέρηση της ιδιότητας αυτής και του δικαιώματος εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους μέχρι δύο (2) χρόνια.

  δ. Οι πιο πάνω ποινές (α) εώς (γ) επιβάλλονται αν αποδειχθεί χρήση ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και ανήκουν στις κατηγορίες: anabolic steroids, amphetamine-related and other stimulants, caffeine, diuretics, beta-blockers, nacrotic analgesics and designer phenylpropanolamine, codeine, etc (όταν χορηγούνται από το στόμα σαν κατασταλτικά του βήχα ή σαν αναλγηστικά και/ή αντισταμηνικά ή ποινή για την πρώτη παράβαση είναι αποκλεισμός μέχρι τριών μηνών.  Σε περίπτωση υποτροπής δύο (2) χρόνια αποκλεισμός και στην Τρίτη παράβαση ισόβιος αποκλεισμός.

 12. Σε σχέση με οτιδήποτε το οποίο δεν προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς ή σε περίπτωση σύγκρουσης με οποιαδήποτε διάταξη ή πρόνοια των Κανονισμών ΟΥΕΦΑ/ΦΙΦΑ και της σύμβασης Αντιντόπιγκ όπως αυτή κυρώθηκε με το Νόμο 37 (iii)/93 θα ισχύουν και εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών οι ανάλογες πρόνοιες ή διατάξεις των Κανονισμών ΟΥΕΦΑ/ΦΙΦΑ και της Σύμβασης.
Πίσω