ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

 

ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΝ ΑΓΩΝΑΣ

 

Σε περίπτωση επανάληψης αγώνα για οποιοδήποτε λόγο, ματαίωσης ή μη λήξης ή για οποιοδήποτε λόγο ακύρωσης κάποιου αγώνα του πρωταθλήματος κατά την τέλεση ή επανάληψη τούτου, θα δικαιούνται συμμετοχής μόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι εδικαιούντο συμμετοχής κατά την ημέρα του αναβληθέντος ή ματαιωθέντος ή μη λήξαντος κανονικά αγώνα. Ποδοσφαιριστές διατελούντες υπό ποινή αποκλεισμού κατά την ήμέρα του πρώτου αγώνα θεωρούνται αποκλεισμένοι και κατά την ημέρα της διεξαγωγής του επαναληφθέντος αγώνα και δεν δικαιούνται συμμετοχή σε τούτο.

Πίσω