ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

 1. Ένσταση κατά του κύρους ή του αποτελέσματος του αγώνα επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:


  (i) Λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου εξαιτίας της μη τήρησης των     διατάξεων του σχετικού άρθρου των παρόντων Κανονισμών.

  (ii) Λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή εξαιτίας παράβασης των σχετικών περί ποδοσφαιριστών διατάξεων των Κανονισμών και κάθε ειδικού Κανονισμού.  Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή η ομάδα που έχει άδικο μηδενίζεται άσχετα από το αποτέλεσμα του αγώνα και ο αγώνας θεωρείται ότι τελείωσε υπέρ της  αντίπαλης ομάδας με αποτέλεσμα 2-0.

  (iii) Λόγω πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή.

 2. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης για πλαστοπροσωπία η ομάδα που έχει το άδικο μηδενίζεται, άσχετα από το αποτέλεσμα του αγώνα, ο δε  αγώνας θεωρείται ότι τελείωσε  υπέρ της αντίπαλης ομάδας με  αποτέλεσμα 2-0.

 3. Ενστάσεις λόγω αντικανονικότητας γηπέδου θα αναφέρονται απαραίτητα πριν την έναρξη του αγώνα επί του φύλλου αγώνα.
 4. Κάθε αγώνας που διακόπτεται για οποιοδήποτε λόγο, παραπέμπεται από το Οικείο Διοικητικό Συμβούλιο στην Δικαστική Επιτροπή προς εκδίκαση. Δεν χρειάζεται καταβολή παραβόλου γι΄ αυτή την περίπτωση.
 5. Σε περίπτωση αντιαθλητικών εκδηλώσεων το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να παραπέμψει τις ομάδες προς εκδίκαση για παραπτώματα του είδους αυτού στην Δικαστική Επιτροπή.
 6. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως μέσα σε 72 ώρες από την λήξη του αγώνα.
 7. Κάθε ένσταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση πρέπει να διατυπώνεται σε υπόμνημα, σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής ή πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία εκείνα που κατά την κρίση της ομάδας υποδηλώνουν ή/και δημιουργούν το υπόβαθρο της ένστασης και να περιέρχεται στην Οικεία Ομοσπονδία μέσα σε 72 ώρες από την λήξη του αγώνα συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο διακόσιων ευρώ (200€).  Το ποσό αυτό θα επιβαρύνει τελικά την ομάδα που θα έχει χάσει την δική στο πρωτόδικο δικαστικό όργανο. Η καταβολή κομίζεται στην τοπική Ομοσπονδία εντός δέκα ημερών.
Πίσω