ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

  1. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος αγώνας διακόπτεται από σκότος, ομίχλη, βροχή, θύελλα ή άλλη αιτία, ή οποία κατά την απόλυτη κρίση του διαιτητή σύμφωνα πάντοτε προς τους Κανονισμούς του παιγνιδιού καθιστά την συνέχιση του αγώνα αδύνατη, τότε το μέχρι της στιγμής της διακοπής αποτέλεσμα του αγώνα θα θεωρείται άκυρο, ο δε αγώνας θα διεξάγεται εκ νέου σε μέρα που θα ορίζεται από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και προκειμένου περί διακοπής αγώνα λόγω διαταγής της Αστυνομίας ή άλλης Αρμόδιας Κυβερνητικής Αρχής.

    Νοείται ότι αν σε οποιοδήποτε αγώνα ο οποίος άρχισε, κάποιος ποδοσφαιριστής συμμετέχει αντικανονικά με οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες και αν για αυτή την αντικανονική συμμετοχή του έχει υποβληθεί έγκυρη ένσταση όπως προνοείται στους Κανονισμούς τότε ο αγώνας αυτός αν και διακόπηκε για οποιονδήποτε από τους στο παρόν άρθρο αναφερόμενους λόγους θα επαναλαμβάνεται μόνο μετά την εκδίκαση της ένστασης και εφ’ όσον αυτή αποτύχει.  Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας κατακυρώνεται με 2-0 υπέρ της ομάδας που υπέβαλε την ένσταση.
  2. Σε περίπτωση διακοπής αγώνα από τον διαιτητή λόγω καταφανούς   ομαδικής επέμβασης των οπαδών μιας από τις διαγωνιζόμενες ομάδες, τότε αφού διαπιστωθεί από την Δικαστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας, ότι έγινε πράγματι τέτοια επέμβαση, τότε, εάν το μέχρι της διακοπής του αγώνα αποτέλεσμα ευνοεί την ομάδα της οποίας οι οπαδοί προκάλεσαν με την επέμβαση τους την διακοπή, δηλαδή αν η ομάδα αυτή νικούσε τότε ο αγώνας κατακυρώνεται με 2-0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

    Αν συμβεί το αντίθετο ή το μέχρι της στιγμής της διακοπής του αγώνα αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο, τότε ο αγώνας θα θεωρείται ως τελικό της συνάντησης εκτός αν ο αγώνας ήταν ισόπαλος, οπότε ο αγώνας θα κατακυρώνεται με 2-0 σε βάρος  της ομάδας της οποίας οι οπαδοί ή ο οπαδός υπήρξαν αιτία της διακοπής.
  3. Η Δικαστική Επιτροπή κατόπιν εξακρίβωσης των σχετικών γεγονότων και περιστατικών δικαιούται να κατακυρώσει αγώνα υπέρ της μιας από τις διαγωνιζόμενες ομάδες σε περίπτωση κατά την οποία ο αγώνας διακόπηκε από τον διαιτητή από υπαιτιότητα της μιας από τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες ή ενός ή περισσοτέρων ποδοσφαιριστών της, όπως προνοείται αμέσως πιο κάτω.
  4. Εάν η ομάδα η οποία προκάλεσε ή της οποίας ο ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές προκάλεσαν την διακοπή του αγώνα ηττάτο μέχρι της διακοπής, τότε ο αγώνα θα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με το μέχρι της διακοπής αποτέλεσμα εάν  δε το αποτέλεσμα μέχρι της διακοπής ήταν ισόπαλο τότε ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με 2-0. Η ομάδα η οποία προκάλεσε ή της οποίας ποδοσφαιριστής  ή ποδοσφαιριστές προκάλεσαν τη διακοπή νικούσε μέχρι την διακοπή κατακυρώνεται με 2-0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας.  Εάν ο αγώνας διακόπηκε από υπαιτιότητα των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων τότε θα ισχύουν οι πρόνοιες της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου για επανάληψη του αγώνα.
  5. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής του αγώνα λόγω αποχώρησης από το γήπεδο μιας εκ των διαγωνιζόμενων ομάδων, τότε η αποχωρούσα ομάδα θα θεωρείται ηττημένη ανεξάρτητα από το μέχρι της στιγμής της διακοπής αποτέλεσμα του αγώνα και θα μηδενίζεται οι δε τρεις βαθμοί της νίκης θα καταχωρούνται υπέρ της αντίπαλης  ομάδας. Εκτός αυτού η αποχωρούσα ομάδα παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή για τιμωρία.
Πίσω