ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

 

 1. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται με τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης, ενός (1) σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος και κανενός (0) βαθμού σε περίπτωση απώλειας αγώνα που τελέσθηκε και έληξε κανονικά.
 2. Πρωταθλήτρια ή δευτεραθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται εκείνη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς.
 3. Σε περίπτωση που δύο ομάδες ισοβαθμούν για την κατάταξη τους θα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κατά σειρά αυστηρά κριτήρια:
    1. Οι βαθμοί που έχουν κερδιθεί στα παιγνίδια μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
    2. Η διαφορά τερμάτων υπέρ και κατά στα παιγνίδια μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
    3. Τα περισσότερα τέρματα υπέρ στα εκτός έδρας παιγνίδια μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
    4. Αγώνας Μπαράζ.

  Τα πιο πάνω ισχύουν και σε περίπτωση διαβάθμισης.

 4. Αγώνας που δεν έχει τελεσθεί ή δεν έληξε, όχι όμως από υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων (ή αγώνας του οποίου το αποτέλεσμα θα ακυρωνόταν και για τις δύο ομάδες ύστερα από τελεσίδικη απόφαση, όχι όμως από δική τους υπαιτιότητα) θα επαναλαμβάνεται.
 5. Για κάθε αγώνα που πρόκειται  να επαναληφθεί, το τυχόν συνταχθέν φύλλο αγώνα θεωρείται άκυρο και κατά συνέπεια οι αναγραφόμενοι σ΄ αυτό ποδοσφαιριστές θεωρούνται ότι δεν συμμετήχαν στον αγώνα εκτός από τις περιπτώσεις, (α) αποβολής και (β) παραπτώματος μετά την λήξη του αγώνα που αναγράφηκε στο φύλλο, όπότε και το φύλλο αγώνα θα θεωρείται έγκυρο για σκοπούς επιβολής ποινής.
 6. Αγώνας που δεν τελέσθηκε ή που δεν έληξε από υπαιτιότητα και των δύο αγωνιζόμενων ομάδων βαθμολογείται με βαθμό 0 και τέρματα 0. Το τυχόν συνταχθέν φύλλο αγώνα θεωρείται ισχυρό όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος.
 7. Ένας αγώνας θεωρείται ότι έχει λήξει με τέρματα 0-2 και βαθμούς μηδέν σε βάρος της σφάλουσας ομάδας και υπέρ της αντίπαλης ομάδας κάθε φορά που για μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις, δεν γίνει κατορθωτή η τέλεση ή δεν μπορεί να λήξει ή κάθε φορά που κανονικά υποβάλλεται ένσταση κατά του κύρους τούτου.  Για όσες περιπτώσεις προβλέπεται ένσταση και γίνεται δεκτή, το συνταχθέν φύλλο αγώνα ως προς τους ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος θεωρείται ισχυρό.
 8. Όταν κάποια ομάδα δηλώσει γραπτώς προς το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο 7 μέρες πρίν από την ημερομηνία του αγώνα αδυναμία καθόδου σ΄ αυτό  που να μην δικαιολογείται. Ως δικαιολογημένη αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, με την έννοια της παρούσας διάταξης θεωρούνται μόνο τα κωλύματα μετακίνησης όπου υφίσταται τέτοια περίπτωση (λόγω διακοπής συγκοινωνίας, ομαδικής δηλητηρίασης, ομαδικού δυστυχήματος αθλητών ή άλλης παρεμφερούς αιτίας), η οποία κατά την κρίση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου καθιστά, την αναβολή αναπόφευκτη ή επιβεβλημένη για λόγους γενικότερης φύσης.
 9. Όταν κάποια ομάδα δεν παρουσιασθεί στο γήπεδο κατά την ώρα που ορίστηκε η έναρξη του αγώνα. Η αντίπαλη ομάδα οφείλει εντούτοις να βρίσκεται στο γήπεδο και να αναμένει για δεκαπέντε (15) λεπτά μετά την ώρα έναρξης. Μετά την παρέλευση των 15 λεπτών, αυτή θα ανακηρύσσεται νικήτρια και θα παρέχονται σ΄ αυτή οι τρεις βαθμοί. Η ομάδα που δεν παρουσιάζεται μηδενίζεται. Εάν και οι δύο αντίπαλες ομάδες δεν κατέλθουν στον αγώνα τότε και οι δύο χάνουν τον αγώνα βαθμολογούμενες με μηδέν.
 10. Όταν κάποια ομάδα παρουσιασθεί με λιγότερους από εννιά (9) ποδοσφαιριστές. Όταν αρχίσει ο αγώνας, μπορεί να συνεχισθεί και να λήξει με επτά (7) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται στην κάθε ομάδα.

  Ομάδα θεωρείται ότι παρουσιάστηκε μόνο δια της παρουσίασης των ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο. (Η διαπίστωση της έγκυρης και κανονικής προέλευσης των διαγωνιζομένων ομάδων θα γίνεται πριν ο διαιτητής αποφανθεί περί καταλληλότητας ή ακαταλληλότητας του γηπέδου).
 11. Όταν από έλλειψη της επιβαλλόμενης πειθαρχίας και τάξης ή ως συνέπεια αντιαθλητικής διαγωγής ποδοσφαιριστών, θεατών, ή οπαδών μιας εκ των αγωνιζομένων ομάδων, ή άλλης ανάλογης αιτίας, ο διαιτητής δεν μπορεί να αρχίσει τον αγώνα ή αναγκάζεται να τον διακόψει.
 12. Όταν λάβουν μέρος σ΄ αυτόν ένας ή και περισσότεροι ποδοσφαιριστές αντικανονικά (μη κάτοχοι κανονικού δελτίου, αποκλεισμένοι ή άλλοι μη δικαιούμενοι συμμετοχής σε αγώνα). Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή μόνο εφόσον υποβλήθηκε κανονικά ένσταση.
 13. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο ομάδες παραβούν κάποια από τις πιο πάνω διατάξεις 7 (ι - v), εφαρμόζονται ως προς την βαθμολογία οι διατάξεις της παραγράφου (5) του παρόντος άρθρου.
 14. Σε περίπτωση αποκλεισμού ή αποχώρησης ομάδας από περαιτέρω συμμετοχή στο πρωτάθλημα, τα μέχρι τότε επιτευχθέντα αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά, οι δε υπολειπόμενοι αγώνες κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με αποτέλεσμα 2-0.
Πίσω