ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

 

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

 

 1. Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος θα συντάσσεται από τις ομάδες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σχετικό φύλλο αγώνα πάνω σε έντυπο της Ομοσπονδίας.  Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει όπως εφοδιάσει τον διαιτητή με το φύλλο αγώνα, η δε παράλειψη της συνεπάγεται ποινή προστίμου 20€.
 2. Αυτό πρέπει να αναγράφει:
 3. α.  Την ημερομηνία που έχει οριστεί την ώρα έναρξης και το γήπεδο του αγώνα

  β.  Το πρωτάθλημα που αφορά ο αγώνας και τη διάρκεια του.

  γ.  Τις διαγωνιζόμενες ομάδες και αυτήν που έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.

  δ. Το ονοματεπώνυμο, τον αύξοντα αριθμό δελτίου ταυτότητας των     διαγωνιζομένων αθλητών (τακτικών και αναπληρωματικών) και τον αριθμό     φανέλας κάθε ποδοσφαιριστή. 

  ε.  Το ονοματεπώνυμο του διαιτητή και των εποπτών γραμμών

  στ. Την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης του αγώνα.

  ζ.   Τον από κάθε ομάδα επιτευχθέντα αριθμό τερμάτων, του αποτελέσματος
  τούτου βεβαιωμένου με την υπογραφή του διαιτητή και των αρχηγών των
  ομάδων.

  η.  Τις τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή (το ονοματεπώνυμο και τον αύξοντα     
  αριθμό δελτίου ταυτότητας των παρατηρηθέντων ή αποβληθέντων από τον      αγώνα αθλητών και το παράπτωμα στο οποίο αυτοί υπέπεσαν κλπ) ή τις      τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις του ενός ή και  των δύο αρχηγών των ομάδων και τις παρατηρήσεις των διαιτητών πάνω σ΄ αυτές. 

 4. Τα στοιχεία α-δ πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται  αμέσως πριν την έναρξη του αγώνα το δε φύλλο πρέπει να υπογράφεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των δύο ομάδων αμέσως μετά το πέρας του αγώνα, να συμπληρώνονται δε και τα στοιχεία ζ και η.
 5. Οι παρατηρήσεις των διαιτητών πάνω στο φύλλο αγώνα πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστες. Οι παρατηρήσεις πρέπει όσον είναι δυνατόν να γίνονται τη μέρα της τέλεσης του αγώνα και να υπογράφονται από τους αρχηγούς των δύο ομάδων ή τους αντικαταστάτες ότι έλαβαν γνώση.
 6. Το φύλλο αγώνα πρέπει να συντάσσεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ματαιώνεται ο αγώνας λόγω μη προσέλευσης της μιας ή και των δύο μελλόντων να αγωνισθούν ομάδων ή λόγω αντικανονικότητας ή ακαταλληλότητας του γηπέδου.
 7. Υπόχρεος για την μέσα σε 24 ώρες υποβολή του πρωτότυπου φύλλου αγώνα στο Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας Ομοσπονδίας είναι ο διαιτητής.
 8. Ο αριθμός ποδοσφαιριστών που εγγράφονται κάθε διαγωνιζόμενης ομάδας στο φύλλο αγώνος είναι μέχρι και είκοσι (20).
Πίσω